Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Kaalutlusotsuste tegemise juhend

Paljud keskkonnaga seotud otsused on kehtiva õiguse kohaselt kaalutlusotsuseks. Selliste otsuste  puhul on ametnikul kõiki asjaolusid arvesse võttes õigus otsustada, kas ja/või millise sisuga otsustus teha – nt millistel tingimustel anda keskkonnaluba (kaevandamisluba, vee erikasutusluba jmt), millistel tingimustel kehtestada planeering jne.


Samas on kaalutlusotsuse tegemine keeruline ülesanne, kuna otsustamisel tuleb arvestada mitmete erinevate huvidega – ettevõtja, kohalike elanike, looduskeskkonna, riigi jm huvidega.

Et ametnikel oleks kaalutlusotsuseid lihtsam teha, koostasime projekti raames KÕKi poolt juhised õiguspäraste kaalutlusotsuste tegemiseks:

Kaalutlusotsuste tegemine keskkonnaasjades (2013) (pdf, 1,2 MB)

Juhend on mõeldud töövahendiks KOV-de ja riigiasutuste ametnikele, kelle tööülesannete hulka kuulub keskkonda mõjutavate otsuste langetamine. Eesmärgiks on lihtsustada kaalutlusotsuseid tegevate ametnike tööd ning tõsta keskkonnaalaste otsuste kvaliteeti.

2013. a lõpus toimusid juhistes sisalduvaid kaalutlusnõudeid tutvustavad tasuta koolitused KOV-de, maavalitsuste ja Keskkonnaameti ametnikele: http://www.k6k.ee/kaalutlusotsuse-tegemise-koolitused-2013


Projekti rahastajaks on Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Projekti eelarve kogumaht on 5382 eurot.

Projekti tegevusi koordineerib KÕKi jurist Kärt Vaarmari (kart@k6k.ee).