Maakonnaplaneeringu eskiislahenduste avalikustamine (valikuline)

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>

<Tagasi algusesse

Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalikustamist üldjuhul ei nõuta, ent see on kohustuslik  joonehitiste planeeringute puhul. Alltoodu kehtib ainult juhul, kui lähteseisukohad ja eskiislahendused avalikustatakse. Võimalik on ka see, et maakonnaplaneeringu koostamise käigus korraldatakse visioonikonverentse, arutelusid jmt – allpool antud soovitused kehtivad põhimõtteliselt ka sellistel juhtudel.

Mida tähendab MP lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalikustamine?

MP lähteseisukohtade ja eskiislahenduste tutvustamiseks korraldatakse avalikke arutelusid. Seal saad lähemalt aimu, millised on seni kaalutud lahendused (nt plaanitava tee võimalike asukohtade osas) ja nende osas oma arvamust avaldada.

NB! Eskiislahenduse puhul ei ole tegemist ei lõpliku ega täieliku planeeringulahendusega – täpsemat ja põhjalikumat planeeringulahendust hakatakse välja töötama alles pärast eskiislahenduse arutelu. Samuti ei ole tegemist viimase osalusvõimalusega – koostatud planeeringu vastuvõtmise järel korraldatakse vähemalt üks avalik väljapanek, mille käigus on kõigil soovijatel  võimalik seisukohti esitada.

Koos MP lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalikustamisega  võidakse korraldada ka keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi väljapanek.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Kui materjalid pannakse avalikkusele tutvumiseks välja:

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kirjalikult esitatud seisukohale peab maavanem vastama 4 nädala jooksul pärast seisukoha kättesaamist. Vastus antakse vastavalt sinu soovile või seisukoha esitamise viisile tava- või e-posti teel.

Kust saan infot?


NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud maakonnaplaneeringu koostamise erisuste kohta leiad selgitused siit! 

<Eelmine etappJärgmine etapp>