KMH alates 1.07.2015

1. juulist 2015. a jõustuvad muudatused keskkonnamõju hindamise (KMH) menetluses ei muuda KMH avalikustamise korda põhimõtteliselt. Nõuded KMH programmi ja aruande sisule on samuti samad, mis varasemalt ning ulatuslikult ei ole muudetud nimekirja tegevustest, mille kavandamisel on KMH läbiviimine kohustuslik.

Olulise muudatusena asendatakse KMH programmi ja aruande heakskiitmine järelevalvaja poolt otsusetegija poolse nõuetele vastavuse kontrolliga. Keskkonnalubade puhul ei too see kaasa olulist muutust, kuna nende puhul oli seni järelevalvajaks sama asutus, kes väljastas lube ehk Keskkonnaamet või -ministeerium. Muudel juhtudel, nt juhul, kui otsusetegijaks on Maanteeamet või kohalik omavalitsus, tuleb neil asutustel Keskkonnaameti või – ministeeriumiga konsulteerida.

Teise uuendusena on pikendatud KMH aruande avaliku väljapaneku nn miinimumtähtaega. Uue seaduse kohaselt peab avalik väljapanek kestma vähemalt 21 päeva.

Muus osas on KMH avalikustamine jäänud samaks ning varasemad juhised jätkuvalt asjakohased.