Üldplaneeringu KSH aruanne

Üldplaneeringu KSH aruandega tutvumisel ja sellele seisukohtade kujundamisel tasub tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele:

Kas üldplaneering on kooskõlas maakonnaplaneeringuga?

 • Kas on selgelt öeldud, kas kavandatav planeering on kooskõlas maakonnaplaneeringuga? Kui planeering muudab maakonnaplaneeringut (nt rohevõrgustiku ulatust või perspektiivsete elamualade paiknemist), kas on esitatud selged põhjendused?

 Kas üldplaneeringuga planeeritavat territooriumi kirjeldatakse piisavalt? Kas on välja toodud:

 • Asustuse paiknemine ja elanikkonna struktuur (sh kaardimaterjal selle kohta)
 • Majanduslik ja ühiskondlik tegevus (ettevõtlus, huvitegevus jms)
 • Inimeste elukeskkond ja seda mõjutavad tegurid, nt suurimad keskkonnahäiringuid tekitavad tegevused, mis piirkonnas kas juba tegutsevad või mida arendatakse (nt tehas, suurlaut, suur maantee, tuulepark vmt)
 • Pinna- ja põhjavee seisund (sh hinnang, kas seisund on hea või mitte)
 • Planeeringualale jäävad kaitsealused objektid (looduskaitsealad, muinsuskaitsealad ning üksikobjektid)
 • Peamised keskkonnaprobleemid üldplaneeringuga kaetud piirkonnas

 Kas uue üldplaneeringu muudatustega kaasnevat mõju on piisavalt kirjeldatud? Kas  on selgitatud:

 • kuidas mõjutavad kavandatavad muudatused (nt uute elamu- ja tööstuspiirkondade rajamine, uute teede ja tänavate rajamine) müra valla või linna territooriumi osadel? Kui tegemist on ilmselt olulist müra tekitava tegevusega, kas planeering hõlmab mürahinnangut vastavalt nõuetele, mis tulenevad vastavast keskkonnaministri määrusest?
 • kas ja kuidas mõjutavad kavandatavad muudatused liiklussagedust valla või linna teedel ja tänavatel ning milline on selle mõju elanike ohutusele ning müratasemele, samuti välisõhu kvaliteedile (nt kui liiklussagedus tõuseb kruusateedel, kas on arvestatud sellest tuleneva tolmuga)?
 • Milline on uue üldplaneeringuga kavandavate muudatuste mõju ümbruskonna põhjavee tasemele ja kvaliteedile? Kas mõjude hinnangus on adekvaatselt välja toodud põhjavee piisavus erinevates valla või linna piirkondades? Kas mõjude hindamise käigus on fikseeritud veetaset probleemsete piirkondade kaevudes?
 • Kui mõne üldplaneeringus kavandatava tegevusega võib kaasneda ebameeldiv lõhn, kas on selgitatud, kui kaugele see võib ulatuda ning kui häiriv see võib olla?
 • Kas on selgitatud kavandatavate arengute sotsiaalmajanduslikke mõjusid? Nt mõju üldisele elukvaliteedile ja heaolule, kogukonna sidususele, turvalisusele?
 • Kas mõju on hinnatud kõigi üldplaneeringu aspektide (nt kavandatava maakasutuse, hoonete kõrguse ja kruntide lubatud suuruste, uute või laiendatavate teede ja tänavate, ranna ja kalda piiranguvööndi täpsustamise) osas?

 Kas mõjude hindamisel on arvestatud naabervaldade ja –linnade territooriumilt lähtuvate mõjudega?

 • Kas on kirjeldatud, millist mõju avaldavad KOVi territooriumile tegevused, mida kavandatakse või juba viiakse läbi naaberomavalitsuste territooriumil (nt läheduses asuvad tehased või suurfarmid, elamuarendus naaberomavalitsuse piirialadel vms).

 Kas valla või linna arengualternatiive on kirjeldatud ja nende mõju piisavalt hinnatud?

 • Kas üldplaneeringu raames on kaalutud erinevaid arengustsenaariume ja nende mõjusid?
 • Kas väljatoodud alternatiivsed lahendused valla või linna arenguks (nn arengustsenaariumid) on mõistlikud ja ammendavad või oskaksite pakkuda paremaid lahendusi (sh üksikute valla või linna osade osas)?

 Kas üldplaneeringu mõju hindamiseks on välja pakutud seiretingimused?

 • Kas on selgelt esitatud seiretingimused, mis võimaldavad planeeringu elluviimise tegelikku mõju tulevikus jälgida?