Üldplaneeringu KSH programm

Üldplaneeringu KSH programmiga tutvumisel ja sellele seisukohtade kujundamisel tasub tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele:

  • Kas KSH programmis on selgelt välja toodud üldplaneeringu koostamise eesmärk (kas tegemist on linna/valla territooriumi planeerimise või konkreetse objekti planeerimisega) ning kas ja kuidas  muudetakse uue üldplaneeringuga kehtivat üldplaneeringut?
  • Kas KSH programm loetleb kõik mõjud, mida edasise mõjude hindamise käigus tuleb hinnata? Kas on selgitatud, kus ja kuidas plaanitakse hinnata müra (kas viiakse läbi müra modelleerimine) ning välisõhu saastet, liikluskoormuse tõusu vmt?
  • Kas KSH programmis on selgelt välja toodud, milliste aspektide uurimiseks tuleb läbi viia täiendavad uuringud? Kui täiendavate uuringute vajadust ei ole välja toodud, tähendab see, et mõjude hindamisel võib ekspert tugineda ainult olemasolevatele materjalidele ja andmetele (need ei pruugi aga alati piisavad olla).
  • Kas KSH programmis esitatud edasises ajakavas on ette nähtud piisavalt aega KMH/KSH aruandega tutvumiseks ja sellele seisukohtade esitamiseks? Seadusest tulenev miinimumtähtaeg on KSH aruande puhul 21 päeva. Üldplaneeringute puhul on mõistlik teha ettepanek määrata KSH aruandega tutvumiseks pikem tähtaeg.

 Osaüldplaneeringu või teemaplaneeringu puhul lisaks:

  • Kas KSH programmist on selgelt aru saada, millist KOVi osa või teemavaldkonda (nt asustus, kergliiklusteed, rohevõrgustik) planeering ja selle mõjude hindamine käsitlevad?