KÕKi analüüsis on käsitletud olulise mõjuga objektide nagu jäätmekeskused, suurlaudad, kaevandused, suuremad teed, tuulepargid jne rajamise kehtivat korraldust ja puudujääke praktikas. Analüüsis tuuakse välja, et tihti otsustatakse selliste objektide rajamine tasandil, kus mõjusid hinnatakse liiga kitsalt, ning ei kaaluta erinevaid asukohti laiemal territooriumil, mistõttu avalikkus ei saa sisuliselt kaasa rääkida.

Ühe võimaliku lahendusena tuuakse välja, et riik peab selgemalt määratlema objektid, mille rajamise otsustamine on avalikes huvides ning mille puhul tuleb objekti asukoha valikul kaaluda maakonnaplaneeringu tasandil erinevaid asukohti. Selliste objektide rajamise vajadus ei saa tuleneda ametnike suvaotsustest, vaid peab olema määratletud strateegilistes kavades, mille koostamisel analüüsitakse ka erinevate lahenduste keskkonnamõjusid. Seejuures tuleb tagada ka avalikkusele osalemisvõimalused juba otsustamise algetapis.

Vt analüüsi ja selle lisamaterjale KÕKi kodulehel