Tegemist on järjekordse etapiga juba 2004. a alanud vaidluses Ess-soo kaitseala loomise üle, millest saab tervikuna lähemalt lugeda Juhtumite rubriigis olevast ülevaatest. Käesolev kohtuasi on kogu vaidluses juba kolmas; see sai alguse 2011. a jaanuaris, mil ettevõtja esitas Ess-soo kaitse alla võtmise otsuse peale halduskohtusse kaebuse. Ettevõtja leidis kaebuses, et kuna kaitseala loomine takistab tulevikus kaevandamist, rikuti selle otsusega tema õigusi.

Tartu halduskohtu 18.11.11 otsusega jäeti kaebuse rahuldamata. Kohus leidis, et kohaliku kaitseala loomine ei riku ettevõtja õigusi, kuna tal ei ole subjektiivset õigust kaevandamisele.  Keskkonnateenistus otsustas 2002. aastal kaevandamisloa küll anda, aga ei ole seda menetluse venimise tõttu tänini välja andnud; seega ei ole menetlus veel lõppenud ning ettevõtjal on õigus vaid kaevandamisloa korrakohasele menetlemisele. Kuna subjektiivseid õigusi ei olnud rikutud, ei olnud kaebus kohtu hinnangul põhjendatud.

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud; seda on võimalik vaidlustada 19. detsembrini 2011.

Vt Tartu halduskohtu 18.11.11 otsust asjas nr 3-11-174

Vt ka Ess-soo juhtumi tervikülevaadet