Merealade ruumilise planeerimise alases analüüsis leidis KÕK esmalt, et hetkel ei ole õiguslikult võimalik merealasid ruumiliselt planeerida. Potentsiaalseid konflikte merealade arendamisel saab lahendada vaid üksikjuhtumite kaudu (loamenetlused ning KMH). See aga ei võimalda merealadel toimuvat tegevust süsteemselt suunata.

Rahvusvahelisel ning EL tasandil nähakse parima konfliktide lahendamise võimalusena merealade ruumilist planeerimist. Selline lahendus oleks sobilik ka Eestis, samas ei ole Vabariigi Valitsus väljendanud kavatsust sellise regulatsiooni loomiseks. Analüüsis pakutakse välja, et merealade ruumiline planeerimine võiks toimuda kas üleriigilise teemaplaneeringuga, mereala osade kaupa või maakondlikul tasandil.

Merekaitsealade moodustamiseks merealade planeerimine ei sobi (kaitsealasid moodustatakse lähtudes teaduslikest, ökoloogilistest kriteeriumitest). Samas on vajadus nende moodustamiseks pakiline. Üheks lahenduseks oleks ajutise arendustegevuse piirangute kehtestamine potentsiaalse kaitseväärtusega aladele kuni inventuuri läbiviimise ning kaitseväärtuse väljaselgitamiseni.