J&E koondab avalikes huvides tegutsevaid keskkonnaõiguse organisatsioone kaheteistkümnest Euroopa riigist, KÕK on ühenduse liikmeks oma loomisest alates. Seekordsel koosolekul oli KÕKi esindajaks Siim Vahtrus, kes valiti üldkoosoleku poolt ka J&E juhatuse uueks liikmeks. Varasemalt (aastatel 2004-2010) on J&E juhatusse kuulunud Kärt Vaarmari.

Aastakoosoleku üheks peamiseks teemaks olid järgmiste aastate tegevuste prioriteedid. Nende valikul lähtuti eelkõige sellest, millised arengud on EL tasandil aset leidmas. Aastakoosolekul osalenud pidasid kõige olulisemateks teemadevaldkondadeks J&E lähimate aastate tegevustes keskkonnaalaseid õiguseid (eelkõige juurdepääsu kohtumõistmisele), keskkonnamõjude hindamist, kliimamuutuste vastase võitluse meetmeid ning keskkonnavastutust. Lisaks teemavaldkondade määratlemisele otsustati järgmistel aastatel pühendada varasemast rohkem aega ühenduse töö tulemuste tutvustamiseks EL institutsioonidele ning laiemale avalikkusele.

J&E eesmärgiks on parendada keskkonnaõigust ning selle rakendamise praktikat nii siseriiklikul kui ka EL tasandil. Selleks viiakse läbi uuringuid ja koostatakse analüüse, mida kasutavad Brüsselis tegutsevad keskkonnaorganisatsioonid ning EL instutsioonid. Lisaks sellele on J&E liikmed ning ka ühendus ise algatanud mitmeid kohtuasju, juhtimaks tähelepanu õiguslikele puudujääkidele.

Vt ka J&E kodulehte: http://www.justiceandenvironment.org/