Vaide esitasid 9 Eesti keskkonnaorganisatsiooni - Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine, Säästva Eesti Instituut, Eesti Ornitoloogiaühing, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Eesti Loodusuurijate Selts, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex ja MTÜ Läänerannik.

Keskkonnaorganisatsioonid leiavad vaides, et Keskkonnaameti heakskiidetud KSH aruandes on jõutud sisuliselt ebaõigete järeldusteni. KSH läbiviimises osalenud ekspertide arvamused ühendusviiside mõjust olid lahknevad, KSH aruandes on aga alusetult asutud seisukohale, et ühelgi võimalikul ühenduse variandil (sh ühelgi sillavariandil) ei ole olulist mõju Väinamere Natura 2000 alal kaitstavatele liikidele.

Juhtumi asjaolude ja olulisuse kohta saab lähemalt lugeda juhtumi alalehelt.