Soovitused on esitatud mudeli vormis ja koosnevad kahest osast. Esimene osa, avalikkuse kaasamise soovitused üld- ja detailplaneeringute menetluse jaoks koos seadustest tulenevate nõuetega, on koondatud käepäraselt kasutatavale plakatile (A0 formaadis). Teises, dokumendina vormistatud osas esitatakse  planeerimismenetlust puudutava info esitamise viiside näidiseid ning soovitusi avalikkuse kaasamiseks ka väljaspool planeeringute menetlemist.

Soovitused on koostatud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Siseministeeriumi poolt rahastatud projekti „Kaasava planeerimise mudel Tartumaa KOV-de näitel” raames. Keskkonnaõiguse Keskus tutvus soovituste koostamise eesmärgil kahe omavalitsuse – Tähtvere valla ja Elva linna – varasema planeerimispraktikaga. Soovituste testimiseks jälgiti 6 kuu vältel planeerimistegevust omavalitsuses ja nõustati ametnikke, samuti kohtuti korduvalt ametnike ja kohalike kodanikuühenduste esindajatega. Enne lõplikku soovituste kujundamist toimusid avalikud arutelud projektis osalenud omavalitsustes, kus arutati nii kaasamisega seotud probleeme kui võimalikke lahendusi.

Projekti kohta on võimalik lähemalt lugeda projekti kodulehel, kuhu on koondatud ka kõik seotud materjalid: http://www.k6k.ee/tegevused/projektid/kaimasolevad-projektid/kaasava-planeerimise-mudel#title