1. augustil jõustunud keskkonnaseadustiku üldosa seadus (KeÜS) näeb lisaks eriseadustes jäätmekäitlejatele, katlamajade käitajatele ja teistele käitajatele sätestatud spetsiifilistele kohustustele ette ka üldisemad kohustused, mida peavad järgima kõik käitajad.

Artiklis keskendutakse üldkohustuste seostele Euroopa Liidu õigusega. Euroopa Liidu õigust võib koos teiste EL riikide (nt Saksamaa, Rootsi, Soome) õigusnormidega pidada KeÜSis sätestatud üldkohustuste allikaks. Teisalt on käitajate üldkohustused teoorias heaks mehhanismiks EL keskkonnaõiguse ja –poliitika rakendamisel. Potentsiaali realiseerumine sõltub samas olulisel määral rakenduspraktikast. Viimase arengut võivad vähemalt lähitulevikus pärssida ametnike harjumused ja oskused ning vähene kohtupraktika.

Artikkel on (tasu eest) kättesaadav Kluweri kirjastuse kodulehel.