Euroopa Komisjon algatas EL direktiivide 92/43/EMÜ (nn loodusdirektiiv) ja 2009/147/EÜ (nn linnudirektiiv) ülevaatamise (nn „Fitness Check“) 2014. a veebruaris. Nimetatud direktiivid on EL peamised looduskaitse alased õigusaktid, mille alusel on mh loodud üle-euroopaline Natura 2000 võrgustik. Ülevaatamise eesmärgiks on välja selgitada, kas direktiivid vajavad kaasajastamist või muutmist.

Komisjoni plaan tekitas EL keskkonnaorganisatsioonides teravat vastukaja ning mobiliseeris suure hulga EL kodanikke. Käesoleval suvel läbi viidud avaliku konsultatsioonis osales rekordiline arv inimesi ja organisatsioone – kokku esitati enam kui pool miljonit vastust. Lisaks avaliku konsultatsiooni tulemustele vaatasid eksperdid läbi ka erinevaid uuringuid ning küsitlesid süvitsi erinevate sektorite asjatundjaid.

Brüsselis toimunud konverentsil tutvustati koondanalüüsi esialgseid järeldusi. Ekspertide hinnangul on ülekaalukaks arvamus, et direktiivide tekst muutmist ei vaja. Seda kinnitasid ka Euroopa Parlamendi, paljude liikmesriikide, keskkonnaorganisatsioonide, riigiasutuste jt huvirühmade esindajad. Samas tunnistasid pea kõik konverentsil sõna võtnud eksperdid ja huvirühmade esindajad, et looduskaitset tuleb EL-s tõhustada, et peatada elurikkuse jätkuv langus. Langustrendi ning selle tõsidust kinnitab ka selleaastane Euroopa Keskkonnaagentuuri elurikkuse alane uuring.

Keskkonnaorganisatsioonide ning mitmete liikmesriikide esindajad tõid ühe peamise lahendamist vajava probleemina välja EL põllumajandustoetuste süsteemi. Ka uuel rahastusperioodil eelistavad EL toetused suuremastaabilist ja suhteliselt keskkonnavaenulikku põllumajandust. Mitmete osapoolte hinnangul vajab looduskaitse suuremat ja läbimõeldumat rahastust, Natura-alad kaitsekorralduskavasid ning elurikkus paremat kaitset ka väljaspool Natura 2000 võrgustikku.

Euroopa Komisjoni esindajate sõnul ei ole nad veel sugugi langetanud lõplikku otsust direktiivide muutmise või muude vajalike sammude osas. Sisemine töödokument sel teemal plaanitakse üllitada järgmise aasta II kvartalis, lõplik otsus teha 2016. a sügisel.

Rohkem infot direktiivide ülevaatamise kohta (ingl k)

Foto: Flickri kasutaja Cloudtail, https://www.flickr.com/photos/blacktigersdream/8378779239/