Esiteks ei ole kõik arengukava eesmärgid täidetud, nt on lahendamata uute kaevandusalade ruumiline planeerimine. Teiseks jääks valdkond ilma seda sisuliselt suunava arengudokumendita. Kolmandaks tuleks juba täna alustada uue perioodi arengukava koostamist, mõistlik ei ole aga jätta vahepealseks perioodiks lünka (eriti arvestades nt Rail Balticu rajamise korral kaasnevat maavaravajadust).

Seisukoht ehitusmaavarade arengukava elluviimise lõpetamise kohta

Lisainfo:
Siim Vahtrus
siim@k6k.ee
5568 3880