Uuringu tulemusena saame teada, et Natura2000 võrgustikul on tugev positiivne mõju Euroopa looduslike ja pool-looduslike turbaalade kaitsele. Enamasti on Natura-aladel olemas ka korralikud kaitse- ja tegevusplaanid, mis tagavad nende hoidmise ja taastamise. Ent samal ajal on reeglina puudu ja läbi mõtlemata see, kuidas tegeleda konfliktidega, mis võivad tekkida näiteks olemasoleva loodusliku mitmekesisuse ning kliimamuutuse leevendamisega seotud eesmärkide vahel. Natura2000 alade puhul soovitab uuringuaruanne integreerida Natura2000 võrgustik ja selle aluseks olevad regulatsioonid paremini erinevatesse poliitikatesse. Niisamuti jõudsid uuringu tulemused selleni, et Natura2000 alade majandamisel tuleks paremini arvestada kliimapoliitika eesmärkidega. Keskkonnamõjuhinnangute puhul soovitab raport EL-ile, et see tugevdaks järelevalvet ja jätkaks enda võimaluste ja õiguse kasutamist nõudmaks keskkonnanõuete ranget ja selget rakendamist kõikides liikmesriikides.

Olulise puudusena turbaalade kaitses märgib uuring näiteks seda, et kehtiv EL õiguslik regulatsioon ei käsitle turbaalasid veekogudena ning kuigi ruumilises planeerimises on kohustuslik arvestada veekogusid ühes nendega seotud soodega ja turbaaladega, seda enamasti ei tehta. Lisaks veeraamdirektiivi puudustele on märkimisväärselt napp ka mullakaitsele suunatud õiguslik regulatsioon Euroopa Liidus. Puuduste leevendamiseks soovitavad uuringu läbiviijad muu hulgas suurendada teadmisi olemasolevatest õigusaktidest ning luua vahendeid, mis aitaksid kasvatada võimekust ja koordineeritust Euroopa-üleselt, kuid eriti kohalikul tasandil ning ülepiirilises koostöös. Euroopa muldade kaitseks tuleb luua raamdokument, mis tunnustaks mahemuldade väärtust ning paneks aluse muldade jätkusuutlikule kasutamisele. Ühes veeraamdirektiiviga võimaldaks selline lähenemine esmakordselt turbaalade tervikkäsitlemist.

Uuringu terviktekst (inglise keeles)