Täiskogu istungil võeti vastu Keila Vallavolikogu esimehe Kadri Tillemanni koostatud arvamus „Mitmetasandiline valitsemine Euroopa Liidu elurikkuse strateegia täitmisel ja bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (CBD) Aichi eesmärkide ellurakendamisel.“ Arvamus koostati Euroopa Komisjoni soovil selleks, et anda Euroopa piirkondlike ja kohalike omavalitsuste seisukohad EL elurikkuse poliitikasse. Raport rõhutab elurikkuse kaitse tähtsust kodanikkonnale, tuues välja, et ökosüsteemi teenuste kättesaadavus mõjutab otseselt inimeste elukvaliteeti. Raport kirjeldab  tegevusvaldkondi, kus Euroopa omavalitsused elurikkuse kaitsmisele kaasa aitavad – näiteks on selleks ruumiline planeerimine. Heaks näiteks tuuakse raportis Eestit, kus omavalitsustel on kohustus üldplaneeringutega tagada rohevõrgustiku toimimine. Rohelise taristu arendamine on viimastel aastatel kujunenud ka EL looduskaitse prioriteediks, sest on leitud, et see võimaldab tõhusalt majandus- ja keskkonnahuve tasakaalustada.

Ülejäänud vastuvõetud arvamused puudutasid Euroopa Komisjoni 7. keskkonnaalast tegevusprogrammi linnade säästva arengu aspektist, aastate 2015-2025 ÜRO tegevusraamistikku loodusõnnetustele vastupanuvõime suurendamiseks ning põllumajanduslike geeniressursside kaitset.

Regioonide Komiteesse kuulub 353 liiget ELi 28 liikmesriigist. Komitee liikmed on oma kodupiirkonna kohalike või piirkondlike omavalitsuste valitud liikmed või olulised ametnikud. Eesti delegatsiooni kuulub 7 põhiliiget ning 7 asendusliiget.

Regioonide Komiteest ja selle tegemistest saate lähemalt lugeda nende kodulehelt: http://cor.europa.eu/et/Pages/home.aspx