Artiklis tutvustatakse KeÜS §-des 16-22 sätestatud käitajate (nt tehaseid, prügilaid ja farme opereerivate ettevõtete) üldiseid keskkonnaalaseid kohustusi. Kõige üldisemateks ja olulisemateks kohustusteks on nõue vältida keskkonnaohte ning vähendada tegevusega kaasnevaid keskkonnariske. Tegemist on kohustustega, mille täitmist tagatakse ühelt poolt riigiasutuste poolse järelevalvega, ent mida käitajad peaksid samas ka omal initsiatiivil täitma. Kohustuste abstraktsest iseloomust tulenevalt võivad need ajas muutuda nii ühiskondlike väärtushinnangute kui ka tehnika arengu tõttu. Kohustuste täitmiseks peavad käitajad pidevalt teadmisi uuendama ning hindama oma tegevuse vastavust kohustustest tulenevatele nõuetele.

Juridica International on rahvusvaheline õigusteaduslik ajakiri, mida antakse välja alates 1996. a.

Artiklis käsitletud KeÜS sätted ei ole hetkel veel jõustunud, kuna 2011. a vastu võetud seaduse rakendamiseks on ettevalmistamisel eraldi eelnõu. KeÜS jõustumise prognoosiks on hetkel 2014. a juuli. KÕKi juristid on koos Hannes Veinla ja viie teise õiguseksperdiga koostamas KeÜS kommentaare, mis avalikustatakse 2014. a veebruaris.

Artiklit on võimalik lugeda internetist, aadressil: http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2013_1_169.pdf (pdf)