Maantee. Foto: Pixabay

Küsimuse all olid:

  • projektilahendusse tehtud muudatused, mis toonuks kohalikele elanikele kaasa varasemaga võrreldes oluliselt suuremad mõjud,
  • tervikprojekti keskkonnamõjude hindamata jätmine ehk tee-ehitaja oli küll koostanud KMH tee-ehituse eelprojektile, ent mitte hilisemale oluliselt muudetud ja suuremate keskkonnamõjudega projektile.
  • ebapiisavad uuringud ja
  • puudulik kaasamine.

Maaomanikud pöördusid Halduskohtusse tee ehitusloa ja Maanteeameti korralduse tühistamiseks ning nõuetele vastava projekt koostamiseks. Halduskohus rahuldas kaebuse osaliselt, kohustades Maanteeametit koostama uue nõuetele vastava projekti.

Maanteeamet kaebas otsuse edasi Ringkonnakohtusse, paludes Halduskohtu otsus tühistada ja kaebus rahuldamata jätta, olles eelnevalt kinnistud maaomanikelt välja ostnud. Ringkonnakohus rahuldas Maanteeameti kaebuse osaliselt. Täpsemalt tühistas Ringkonnakohus Halduskohtu otsuse selle osa, mis kohustas ametit projekti ümber tegema, sest kinnistute müümisega Maanteeametile kadus vajadus kaebajate õiguste kaitseks nõuetekohane projekt koostada. Ringkonnakohus jäi aga Halduskohtuga samale seisukohale selles, et keskkonnamõjude hindamise tegemata jätmine oli õigusvastane. Kohtuotsus jõustus 05.03.2019.

Lõplik kohtulahend on heaks näiteks sellest, kuidas keskkonnamõjude hindamine tuleb läbi viia tervikprojektile ning kui projekti oluliselt muudetakse, tuleb projekti mõjusid uuesti hinnata. Projekti tükeldamine on keskkonnamõjude hindamise seisukohast õigusvastane.

Klienti nõustasid KÕKist juristid Merlyn Mannov ja Siim Vahtrus. 


Samal teemal:

Tallinna Halduskohtu otsus 3-17-2271/53, 08.06.2018
Tallinna Ringkonnakohtu otsus 3-17-2271/70, 01.02.2019
KÕKi tegevus suurobjektide valdkonnas
KÕKi varasemad olulisemad juhtumid