Turbaraba. Foto: Maaleht
Kui KOV 2017. aastal loa väljastamiseks nõusoleku andmisest keeldus, kaebas Kekkilä OÜ valla Tallinna Halduskohtusse, paludes loa kooskõlastamata jätmine tunnistada õigusvastaseks ning kohustada valda uuesti otsustama. Halduskohus otsustas, et vallal oli õigus jätta taotlus kooskõlastamata.

Seejärel kaebas kaevandaja halduskohtu otsuse edasi Tallinna Ringkonnakohtusse, kes kohustas valda uuesti kooskõlastamise üle otsustama ning nõudis sisse meneltuskulud OÜ Kekkila kasuks.

Valla kaebus Riigikohtule tõi aga 9. oktoobril 2019 otsuse, mis tühistas Ringkonnakohtu otsuse ning jättis jõusse Halduskohtu ning valla omad. Riigikohus märkis, et kaevandamisloa kooskõlastamise üle otsustamisel peab KOV lähtuma omavalitsusüksuse ja kohaliku kogukonna huvidest ning mh kaaluma keskkonnahoiualaseid ja sotsiaalseid argumente. Maapõueseaduse (MaaPS) §-s 55 sätestatud kaevandamisloa andmisest keeldumise alused puudutavad Keskkonnaameti võimalust loa andmisest keelduda ning KOV kui kooskõlastaja (mitte loa andja) ei ole nendega jäigalt seotud.

Loe ka Keskkonnaõiguse Keskuse põhjalikumat analüüsi Riigikohtu otsusest.

Lääne-Nigula valda nõustasid ja esindasid KÕKi juristid Merlyn Mannov ja Siim Vahtrus.

Samal teemal:
Riigikohtu otsus, 09.10.2019
Tallinna Ringkonnakohtu otsus, 31.05.2018
Tallinna Halduskohtu otsus, 13.10.2017
Valik varasemaid olulisemaid KÕKi maapõue valdkonna juhtumeid