Keskkonnamõju hindamise reeglid ja praktika kohaliku omavalitsuse ametnikele

Aeg: 23.01.2020 Koht: Tallinn

Ühinemiste järel on paljudes kohalikes omavalitsustes algatatud uue üldplaneeringu koostamine, millega käsikäes tuleb läbi viia ka planeeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH). Lisaks tuleb omavalitsustel paljude detailplaneeringute ning ka nt projekteerimistingimuste ja ehituslubade puhul vähemalt kaaluda keskkonnamõjude hindamise menetluse algatamist või see ka läbi viia.

Koolitus annab ülevaate sellest, millised on keskkonnamõju hindamise olulisemad nõuded ning kuidas neid praktikas edukalt rakendada.

Koolitus on mõeldud kohaliku omavalitsuse juristidele ning planeeringu- ja keskkonnaspetsialistidele.

Täpsem päevakava ja registreerimisinfo Keskkonnaõiguse Keskuse kodulehel.

Keskkonnaõiguse põhialused juriidilise erihariduseta huvilistele

Aeg: 05.02.2020 Koht: Tallinn

Keskkonnaõigus ja –poliitika ei piirdu tänapäeval vaid looduskaitsega – keskkonnaõigus mõjutab omavalitsuste tegevust nii ruumilise planeerimise, ehitamise, jäätmekäitluse, vee- ja kanalisatsiooni, transpordi ning muudes valdkondades. Sarnaselt paljude teiste Euroopa riikidega on Eesti oma keskkonnaalast regulatsiooni püüdnud ühtlustada. Sel eesmärgil võeti juba 2011. a vastu keskkonnaseadustiku üldosa seadus, mis koondab valdkonna kõige tähtsamaid põhimõtteid ja –nõudeid ning lõi raamistiku kogu valdkonna seadusandluse ülevaatamiseks.

Koolitus annab ülevaate nii keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kui ka valdkondlike regulatsioonide põhinõuetest ning kõige olulisematest pretsedentidest Riigikohtult ning EL kohtutelt.

Täpsem päevakava ja registreerimisinfo Keskkonnaõiguse Keskuse kodulehel.   

Uued arengud ehitamise ja ruumilise planeerimise valdkonnas kohaliku omavalitsuse ametnikele

Aeg: 19.02.2020 Koht: Tallinn

Viimane suurem muutus ehitus- ja planeerimisvaldkonna normides leidis aset 2015. a keskpaigas. Vahepealse aja jooksul on Riigikohus ja teised kohtud asunud uusi norme tõlgendama ning ka seadusandja on teinud mitmeid täpsustusi. Koolituse eesmärk on anda ülevaade nii kohtupraktikast kui muudatustest normidest ning nende mõjust kohaliku omavalitsuse tööle planeeringute koostamisel, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade andmisel.

Koolitus annab ülevaate seadusandlusest ja kohtupraktikast tulenevatest uutest arengutest ehitamise ja ruumilise planeerimise valdkonnas.

Täpsem päevakava ja registreerimisinfo Keskkonnaõiguse Keskuse kodulehel.


Lisainfo: k6k@k6k.ee, 742 4524