Kärt Vaarmari ettekanne keskendus KOVide rollile keskkonnapoliitika elluviimisel ning keskkonnaõiguse rakendamisel. KOVide jaoks on seejuures oluline silmas pidada keskkonnaõiguse eripära võrreldes muu haldusõigusega. Valdkonnas kehtivad mõned ainuomased põhimõtted (ettevaatus- ja vältimispõhimõte, saastaja maksab jt põhimõtted), eriti olulised on menetlusnõuded, sh avalikkuse kaasamine, oluline on kaalutlusõiguse korrektne teostamine ning otsuste põhjendamine. Keskkonnaseadustiku  üldosa jõustumisel lisandub erisustele uue õiguse – õigus heaolu ja tervise vajadustele vastavale keskkonnale – kaalumise vajadus.

Siim Vahtrus tutvustas oma ettekandes Riigikohtu 2012. a olulisemaid lahendeid keskkonna- ja planeerimisõiguse valdkonnas. Lähemalt tutvustati kolme lahendit, milles Riigikohus selgitas, millised ajalehed sobivad planeeringuteadete avaldamiseks, kuidas peaks planeeringu kehtestamise otsuseid põhjendama ning KMH algatamise eripärasid juhul, kui tegevus võib mõjutada Natura ala.

Ettekannete slaidid:
Keskkonnaõiguse tähendus kohalikele omavalitsustele (K. Vaarmari)
Riigikohtu 2012. a praktika keskkonnaõiguse ja planeerimisõiguse valdkonnas (S. Vahtrus)

Kokkuvõte ettekannete sisust:
Keskkonnaõiguse tähendus kohalikele omavalitsustele (K. Vaarmari)
Riigikohtu 2012. a praktika keskkonnaõiguse ja planeerimisõiguse valdkonnas (S. Vahtrus)