Projekti eesmärk on, et KÕKi meeskond suudab edukalt kasutada läbirääkimisi inimeste elukeskkonna ja elurikkuse kaitsmiseks, seda nii üksikjuhtumites õigusabi osutades kui ka seaduseelnõude ja arengukavade väljatöötamisel.

Tegevused. Projekti käigus on plaanis:

  • kaks koolitust
  • läbirääkimisoskuste arendamisega seotud kirjanduse soetamine
  • konsultandilt ning kirjandusest saadud teadmiste praktikas kasutamine
  • õpitu talletamiseks KÕKi-sisese juhise loomine.

Miks? Meie läbirääkimisoskuste parandamine on oluline, kuna pikad, kulukad ning riskantsed kohtuvaidlused ei ole oma elukeskkonna või loodusliku mitmekesisuse eest seisjate jaoks alati parimaks lahenduseks. Teatud juhtudel võib kohtuvaidlus osutuda ka ajutiseks probleemi lahenduseks – kohus võib küll õigusvastase otsuse tühistada, ent otsusetegija võib seejärel uuesti langetada sarnase sisuga, elu- ja looduskeskkonda kahjustava otsuse. Samuti on kohtute sekkumisvõimalused piiratud juhtudel, mil avalik võim on nõuetevastaselt tegevusetu (ei teosta nt keskkonna- või ehitusjärelevalvet õigusrikkumiste peatamiseks).

Seega võib paljudel juhtudel tõhusamaks lahenduseks olla osapoolte (nt arendaja ja kohalik kogukond) vahel sellise kokkuleppe sõlmimine, mis arvestaks arendaja huvide kõrval ka piisavalt inimeste elukeskkonna ning loodusliku mitmekesisusega. Taoliste kokkulepete eelisteks on nii kiirus, väiksemad kulud kui ka osapoolte suurem kontroll lõpptulemuse üle.

Ka seadusloomes ning arengukavade koostamisel on selleks, et keskkonaalaseid avalikke huve majanduslike jt huvide kõrval edukalt kaitsta, sageli vaja otsida ja leida kompromisse. Sellegi tõttu on KÕKi meeskonna läbirääkimisoskuste arendamine meile ülimalt oluline.

Projekti eelarve on 10 419, 86 eurot.

Lisainfo:
Siim Vahtrus
Projektijuht
siim@k6k.ee
55 68 3880