KÕKi majandusaasta aruanne annab põhjaliku ülevaate meie töödest ja tegevustest 2013. aastal. Eelmisel aastal tegelesime varasemast enam KÕKi organisatsioonilise arendamisega, valmis KÕKi uus strateegia aastateks 2014-2020. Koos nn raamstrateegiaga koostasime ka KÕKi turundus- ja kommunikatsioonistrateegia.

Keskkonnainvesteeringu Keskuse toel koostasime kaalutlusotsuste tegemise juhendi ning viisime läbi Eesti elanikkonna keskkonnaõiguse alase teadlikkuse uuringu. Kaheksa autori koostöös koostasime keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaarid, mille avaldamine jäi juba 2014. aastasse. Jätkasime igakuist keskkonnaõiguse uudiskirja väljaandmist ning viisime läbi kaalutlusotsuste teemalised koolitused kolmes linnas.

2013. aastal andis KÕK õigusabi kokku 15 juhtumis, neist suuremad ja aktiivsemad olid jätkuvalt Paldiski LNG terminali, Noarootsi mingifarmi ning ehitusmaavarade arengukava juhtumid.

Õiguslikest analüüsidest olid suuremad metsamajandamise piirangute analüüs, keskkonnaõiguse alase kohtupraktika analüüs ning müra normtasemete regulatsiooni kaasajastamise analüüs.

KÕKi majandusaasta aruandest saab lisaks lugeda  KÕKi tegevuste kohta õigusloome ja huvikaitse valdkonnas. Lühikese ülevaate saab ka 2014. aasta plaanidest.

KÕKi 2013. a majandusaasta aruanne (pdf)