KÕKi juristid uurisid lähemalt metsa majandamise piiranguid, sh lubatud raieliike, raiete tegemise tingimusi ja erinevaid metsaomanikele seatud kohustusi.  Need piirangud on  aastate jooksul mitmeid kordi oluliselt muutunud, olles otseselt seotud raiemahtudega. Näiteks suurenesid 1990. aastatel raiemahud järsult ja hakkasid ületama metsade juurdekasvu. Sellest tulenevalt seati metsade majandamisele 2004. ja 2006. a vastuvõetud metsaseaduse muudatustega varasemast rangemad nõuded (nt piirati lageraie tegemise tingimusi). Olukorra paranedes leevendati 2008. a aga taas oluliselt metsade majandamise meetmeid, muuhulgas ei nõutud erametsaomanikelt enam metsamajandamiskavade koostamist. Käesoleval hetkel Riigikogu poolt menetletavad metsaseaduse muudatused leevendaksid kehtivaid piiranguid veelgi (nt lihtsustataks lageraie tegemise tingimusi).

Analüüsi tulemustest on näha, et viimasel ajal on toimunud liikumine järjest aktiivsema metsade majandamise ning piirangute nõrgenemise suunas. Samas peaks endiselt arvestama metsa kui ökosüsteemi kaitse vajadustega. Seetõttu on oluline, et piirangute leevendamine ei oleks ühekülgne – tähtis on säilitada või luua vahendid, mis aitavad vältida metsade elustiku olulist kahjustamist. Viimased muudatused, sh hetkel Riigikogu poolt menetletav eelnõu ei ole seda põhimõtet täiel määral järginud. Uue eelnõu seletuskirja kohaselt oleks näiteks lubatavate suuremate raielankide mõjud elurikkusele positiivsed siis, kui selleks kasutada raiete ruumilist planeerimist. Samas ei ole eelnõus raiete ruumiliseks planeerimiseks tõhusaid mehhanisme ette nähtud. Samuti ei lähtuta eelnõu seletuskirjas kõige uuematest saadaolevatest andmetest,  mille kohaselt on raiemahud alates 2010. a hüppeliselt suurenenud.

Analüüsi metsa majandamise piirangutest saab lugeda siit.

Analüüs koostati projekti „Keskkonnaühenduste eestkostesuutlikkuse tõstmine metsanduspoliitika alal“ raames, kus KÕK toetab partnerina Eestimaa Looduse Fondi ja Eesti Ornitoloogiaühingut juriidilise ekspertteadmisega. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Analüüsi kasutatakse ELFi ja teiste projektipartnerite poolt edaspidise huvikaitsetegevuses, sh õigusloomes osalemisel ja metsanduse hea tava koostamisel. Teiste huvikaitseorganisatsioonide toetamine juriidilise nõuga on KÕKi jaoks oluline strateegiline tegevus, kuna see aitab kaasa paremini tasakaalustatud keskkonnaotsustuste tegemisele.