Kuidas on harta sulle kasulik?

Harta sätte kehtivad nii ELi institutsioonidele oma ametialaste tegevuste täitmisel kui ka liikmesriikidele miliganes nad rakendavad EList tulenevaid õigusi.

Kas üksikisikud saavad samuti harta sättele tugineda?

Muidugi saavad, kuna hartat kohaldatakse, kui ELi liikmesriikides võetakse vastu või kohaldatakse siseriiklikke seadusi, millega rakendatakse ELi direktiivi või kui riikide ametiasutused kohaldavad ELi määrusi. Hartal on oma rakendus mehhanism ELi institutsioonide ja riiklike asutuste kaudu.

Kuidas on lood kliimaõigustega?

Hartas on sätestatud nii väärtuste kui ka õiguste austamine. Seda eriti just Art.37, mille eesmärk on integreerida liidu poliitikasse kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi parandamine. Meie fookuses on see, kuidas inimesed saaksid ELi kliima- ja energiapoliitikas hartale tugineda ning samas ka see, kuidas tõsta sihtrühma teadlikkust, et nad oleksid võimelised rakendama õiguslikke vahendeid, sealhulgas strateegilisi kohtuvaidlusi, et kaitsta oma harta õigusi.

STELLAR projektitegevused hõlmavad ELi õigusinstrumentide uurimist, andmete kogumist energia- ja kliimapoliitika rakendamise kohta liikmesriikide tasandil, sihtrühmade (vabaühenduste, juristide jt.) koolitamine, nii riiklike kui ka EU tasandil ürituste korraldamist koostöös riigiasutustega, kuhu on kutsutud nii ajakirjanikud kui ka harta kohaldamise eest vastutavad ELi asutused.

Üritused, mille eesmärgiks on teadlikkuse tõstmine ja inimeste koolitamine keskenduvad hartast ja Aarhus konvensioonist tulenevatele menetlusõigustele, suurendades sealjuures sihtrühma seas teadmisi ELi õigustest, olemasolevatest õiguskaitsevahenditest ning nende rakendamisest kliima- ja energiapoliitika küsimustes.

Samuti suurendatakse sihtrühma seas suutlikkust töötada välja kohtuvaidluste strateegiat ja kommunikeerida ning propageerida hartast tulenevat Art.37, et edendada kõrgetasemelist keskkonnakaitset, pöörates suurt tähelepanu just kliima- ja energiaküsimustele.

Projekt sai alguse 2024. aasta 1. märtsil ja kestab kuni 2026. aasta 28. veebruarini. Projekti esimesed 6-8 kuud keskenduvad ELi tasandil kliima- ja energiaplaanide, programmide ja projektide uurimisele ja uurimustöö ettevalmistamisele, mis on olulised liikmesriikide tasandil poliitika ja teiste otsuste tegemisel. Kahe aasta jooksul korraldatakse kaheksas projektiriigis, nagu Eestis, Austrias, Bulgaarias, Horvaatias, Tšehhis, Ungaris, Poolas ja Sloveenias mitmeid koolitusi teadlikkuse tõstmiseks ning kogemuste vahetamiseks. Projekti lõpus toimub suur kokkuvõtlik veebikonverents, kus osaliste ja avalikkusega jagatakse projekti põhisõnumeid ja õpikohtasid. Kõik projekti väljundid on avalikkusele kättesaadavad peamise kasusaaja - Justice and Environment (J&E) kodulehel.

Uudised ja projekti tulemused kajastatakse nii J&E kodulehel kui ka sotsiaalmeedias.

Projekti rahastaja on Euroopa Liit.