Töös analüüsisime lahendusi kehtivas müraalases regulatsioonis leiduvatele vastuoludele ja probleemidele, et seda oleks senisest lihtsam rakendada ning et erinevad õigused ja huvid oleksid paremini kaitstud. Koostöös Akukon OY Eesti filiaali ekspertidega koondasime parimad võimalikud lahendused regulatsiooni kaasajastamise kontseptsiooni.

Võimalike lahenduste tuvastamisele ja analüüsimisele eelnes 2012. a suvel valminud analüüs kehtiva regulatsiooni probleemidest. Selles leidsime, et kehtivad normid on mitmetimõistetavad ning ei anna müra eest piisavalt kaitset ja järelevalvevõimalusi.

Pakutud lahendused on välja töötatud KÕKi ning Akukoni, Keskkonnaministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi ametnike koostöös. Need puudutavad seda, kuidas jagada alasid erineva lubatud müratasemega kategooriatesse, täpsustusi hetkel vastuolulistele normidele, soovitusi müratekitava tegevuse eel müra võimalike mõjude põhjalikumaks hindamiseks jm.

Õiguslikud analüüsid ning kontseptsioondokument valmisid Akukon OY Eesti filiaali tellimusel Sotsiaalministeeriumi koordineeritud projekti „Eesti müranormide kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamine“ raames. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Analüüside ja kontseptsiooni koostamise eesmärgiks oli anda infot õigusnormide muutmiseks. Käesoleval hetkel kavandatakse Sotsiaalministeeriumi poolt rahvaterviseseaduse põhjalikke muudatusi, Keskkonnaministeeriumis töötatakse keskkonnaõiguse kodifitseerimise raames välja uusi välisõhu kaitse norme Seega on lähitulevikus oodata konkreetseid ettepanekuid ka müranormide regulatsiooni muutmise osas.

Kehtiva õiguse probleemide analüüs

Võimalike lahenduste analüüs

Müranormide kaasajastamise kontseptsioondokument