Kergliiklustee. Foto: Pixabay

Kõnealuses juhtumis on tegemist olukorraga, kus kergliiklustee ehitamise üldine võimalus oli ette nähtud linna üldplaneeringus. Kuna kergliiklustee täpne asukoht polnud määratud planeeringuga, andis linnavalitsus oma korraldusega projekteerimistingimused, mis täpsustasid kergliiklustee rajamise üksikasju. Õiguskantsleri hinnangul on projekteerimistingimuste puhul tegemist haldusaktiga ja selle andmisel tuleb lähtuda haldusakti andmisele ja sisule esitatavatest nõuetest, mh kaasata menetlusse teega piirnevate kinnisasjade omanikud. Puudutatud isikud tuleb ära kuulata ning neile selgitada, mida rajatav tee nende jaoks kaasa toob.

Õiguskantsler leidis, et terve linnaosa ärakuulamine polnud vajalik - küll aga pidanuks andma võimaluse neile, kelle kinnistule juurdepääsu tee ehitus mõjutas.

Linnavalitsus väitis, et isikute arvamusi polnud vaja ära kuulata, kuna ärakuulamist vajavate isikute arv oleks olnud suurem kui 50. Linnavalitsus leidis, et kuna kergliiklustee läbi tervet linnaosa, siis selles elava 3000 isiku individuaalne ja personaalne teavitamine ja kaasamine pole haldusmenetluse läbiviimisel mõistlik ja otstarbekas.

Õiguskantsler aga linnavalitsuse seisukohaga ei nõustunud ja leidis, et kindlasti tulnuks suhelda nende inimestega, keda rajatisega seotud ümberkorraldused otseselt ja igapäevaselt puudutavad. Ülemäära suure isikute hulga ärakuulamist on võimalik ka vältida selliselt, et kuulatakse ära vaid need, kelle õigused või huvid on tõsisemalt kaalul. Käesolevas juhtumis oleks saanud kaaluda näiteks nende isikute ärakuulamist, kelle kinnistud asusid ühesuunaliseks muudetavate sõiduteede ääres ja kelle kinnistule juurdepääs võis kergliiklustee rajamise tõttu muutuda ebamugavamaks.  Õiguskantsler rõhutas ka, et puudutatud isikute kaasamiseks ei piisa vaid artiklite avaldamisest meedias. Näiteks kõnealuses juhtumis ilmus meedias mitu artiklit, milles anti ülevaade kergliiklustee ehitustöödest ja edaspidisest liikluskorraldusest. Meedias artiklite avaldamine ei asenda aga kohustust isikud vajadusel menetlusse kaasata ja ära kuulata.


Õiguskantsleri seisukoht.
Lugu ilmus augustikuu keskkonnaõiguse uudiskirjas.

Vaata ka: