Artikkel keskendub praktikas väga olulistele puidu hankimise eesmärgil tehtavate raiete piirangutele. Kirjutises antakse ülevaade lage-, turbe ja valikraie reeglite muutumisest viimase 15 aasta vältel ning nende tagamaadest.

Ülevaatest selgub, et raiete eeldusi ja teostamise tingimusi on metsade eluea seisukohalt lühikese perioodi vältel muudetud sageli ning seejuures üpriski ulatuslikult. Muudatused ei ole olnud oma iseloomult küll ühesuunalised, küll on aga sarnased olnud nende põhjused. Olulisimaks teguriks, mis on muudatusi põhjustanud ning nende sisu kindlaks määranud, on viimaste aastate raiemahtude vastavus arengukavades vms dokumentides soovitud mahtudele.

Selline lähenemine arvestab eelkõige metsa kui puiduressursi allikaga. Raiereeglitel peaks samas olema ka teine oluline eesmärk: metsa kui ökosüsteemi kaitse. Artiklis järeldatakse, et viimased, eriti 2013. a lõpus vastu võetud muudatused, ei tasakaalusta neid vastandlikke eesmärke piisavalt. Raiereeglite leevendamine võib seetõttu kaasa tuua üleraie ning metsade kui ökosüsteemide kahjustamise. Reeglite muutmise tegelik mõju sõltub seejuures eelkõige metsaomanikest ning nende heaperemehelikkusest või selle puudumisest.

Artiklit on võimalik soetada kas ajakirjade müügikohtadest või elektrooniliselt MTÜ Loodusajakiri e-poest: http://e-pood.horisont.ee/e-ajakirjad/