KÕKi poolt ootame eelkõige, et ministeerium jätkaks diskussiooni, kuna seekordne avalikustamine toimus suvisel puhkusteperioodil.

Tulenevalt puhkustest kommenteerisime seekord KÕKi poolt vaid müra puudutavaid sätteid. Eelnõus on mitmeid kiiduväärseid muudatusettepanekuid, mis tuginevad mh KÕKi 2013. a mürareeglite kaasajastamise analüüsile. Näiteks on plaanis vähendada erinevate normtasemete hulka ning muuta selgemaks müra piirtaseme tähendust. 

Samas tõusetub eelnõust ja selle seletuskirjast jätkuvalt küsimusi, millele tuleks edaspidi vastust otsima hakata. Üheks olulisemaks arutelu vajavaks teemaks on kohalike omavalitsuste kohustused müra kaardistamisel ning selle piiramise meetmete kavandamisel. Sellele teemale on oma eile esitatud ühispöördumises tähelepanu juhtinud ka Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit.

Eelnõu ja sellega seotud materjalid on kättesaadavad Eelnõude Infosüsteemis

KÕKi seisukohti saate lugeda meie kodulehelt