k6k Kui uudiskiri näib e-mailis imelik, vaata seda veebis.
Keskkonnaõiguse keskus

Keskkonnaõiguse  uudiskiri

OKTOOber‘09

Tagasi uudiskirja juurde

Hinnang keskkonnamõju hindamise mehhanismidele: süsteem on tööle hakanud, ent seda on vaja täiustada

 

Euroopa Komisjon on 2009.a. jooksul avaldanud raportid ja seisukohad nii keskkonnamõju hindamise (KMH) kui keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) direktiivide efektiivsuse osas, milles on välja toodud mitmeid soovitusi, kuidas neid mehhanisme paremini rakendada. Komisjon plaanib KMH direktiivi muutmist.

 

Hinnang EL KMH direktiivi rakendamisele

Euroopa Komisjon on 2009.a. juunis avalikustanud konsultatsioonifirma COWI poolt läbi viidud uuringu EL direktiivi 85/337/EMÜ (KMH direktiiv) rakendamise kohta EL liikmesriikides.

KMH direktiiv näeb ette teatud projektide keskkonnamõju hindamise kohustuse ja sätestab põhinõuded vastava menetluse jaoks; paljus on menetluslik korraldus jäetud siiski liikmesriikide enda otsustada. COWI uuringust selgubki, et ehkki EL liikmesriigid loevad KMH direktiivi rakendumist üldiselt heaks, on KMH regulatsioon ja rakendamise tase riigiti väga erinev ning liikmesriikidele valmistab peavalu mitmete direktiivi üldiste sätete sisustamine.

Uuringu alusel, ent arvestades ka enda kogemusi praktikast, on Euroopa Komisjon esitanud Euroopa Parlamendile, Nõukogule ning Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 23. juulil 2009.a. teatise KMH direktiivi rakendamise kohta. Komisjon leiab, et üldiselt on KMH direktiiv väga kasulik, kuna paljudes liikmesriikides on selle alusel hakatud projektide keskkonnamõju hindama. Samas on mitmeid valdkondi, milles KMH direktiiv vajab täiendamist. Komisjon toob oma teatises välja näiteks järgmised probleemid:

  • KMH algatamise otsustamine toimub liikmesriikides väga erinevate kriteeriumide alusel (samuti on väga erinev algatatud KMH-de arv);
  • KMH läbiviimise ja aruannete kvaliteet võiks olla parem; kvaliteedi tagamiseks ei ole ühtseid nõudeid;
  • Puuduvad ühtsed reeglid avalikkuse kaasamiseks;
  • Riigiülese mõju hindamine on keeruline;
  • KMH ja muude EL direktiivide vahelised suhted võiksid olla paremini koordineeritud.

Komisjoni arvates on vaja KMH direktiivi muuta, kehtestades ühtsed nõuded näiteks KMH algatamise kohustuslikkuse osas, KMH kvaliteedi (nt määratledes, milliseid alternatiive tuleb käsitleda) ja avalikkuse kaasamise (nt avaliku väljapaneku tähtaegade) osas. Samuti soovitab Komisjon kaaluda võimalust viia nn Natura hindamise ja KMH menetlus üheks menetluseks.

KÕKi esindajaga vestelnud Komisjoni ametniku Stephanos Ampatzise sõnul plaanib Komisjon KMH direktiivi muutmiseks kõigepealt läbi viia õigusakti mõjude analüüsi ning konsultatsioonid huvigruppidega; need protsessid peaksid algama 2009.a. lõpus või hiljemalt 2010.a. alguses. Nende tulemuste alusel otsustatakse edasine tegevus direktiivi muutmise osas, kuna praegu ei ole Komisjoni hinnangul selge, millisel viisil KMH direktiivi muutmine kõige otstarbekam oleks.

 

Hinnang EL KSH direktiivi rakendamisele

Lisaks KMH direktiivi rakendamisele on Euroopa Komisjon avalikustanud 2009.a. jaanuaris ka EL direktiivi 2001/42/EÜ (KSH direktiiv) rakendamise uuringu. 2004.aastast kehtiva KSH direktiivi kohaselt tuleb hinnata lisaks projektide mõjule ka kavade ja programmide mõju strateegilisemal tasandil – selle eesmärgiks on tagada, et mõjud oleksid hinnatud igas otsustamise etapis, mitte alles siis, kui põhimõttelised otsused mingi projekti jaoks on strateegilisel tasandil juba langetatud.

Uuringu koostajad leiavad, et üldiselt on KSH direktiivil olnud oluline positiivne mõju, muutmaks otsusetegijate mõttemalle. Liikmesriigid ise leiavad, et KSH direktiivi rakendamises ei ole suuri probleeme ette tulnud, uuringu käigus küsitletud kohalikud konsultandid on olnud kriitilisemad.

Uuringus tehakse KSH direktiivi paremaks rakendamiseks järgmised soovitused:

  • tuleks moodustada töögrupp, et arutada vajadust karmistada KSH direktiivi nõuded ja vähendada liikmesriikide kaalutlusõigust nõuete kehtestamisel;
  • tuleks kaaluda KMH ka KSH direktiivide ühendamist.

Lisaks tehakse uuringus ettepanek töötada välja juhised:

  • KSH algatamise kriteeriumide tõlgendamiseks
  • oluliste alternatiivide määratlemiseks
  • teatud tüüpi kavade ja programmide mõju hindamiseks (nt planeeringud)

Uuringu alusel on Euroopa Komisjon 2009.a. septembris esitanud Euroopa Parlamendile, Nõukogule ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele teatise KSH direktiivi rakendamise kohta.  Komisjon ei poolda COWI uuringus soovitatud võimalust ühendada KMH ja KSH direktiiv üheks direktiiviks, kuna liikmesriigid on olnud seisukohal, et KSH direktiivi rakendamine on alles nö lapsekingades ja praktikale tuleb väljakujunemiseks aega anda.

Seega KSH direktiivis praeguse seisuga lähiaastatel olulisi muudatusi ette näha ei ole. Järgmine hindamisaruanne KSH direktiivi rakendamise kohta tuleb koostada 2013. aastal.

 

Muudatused Eesti KMH/KSH süsteemis

Ka Eesti tasandil on viimastel aastatel järjepidevalt püütud KMH ja KSH toimimist hinnata, Keskkonnaministeerium (KKM) on läbi viinud ja tellinud mitmeid uuringuid ning algatanud 2008. aastal kogu KMH/KSH süsteemi muutmise. Hetkel on KKM teatel süsteemi muutmise kontseptsioon valminud, ent see on huvigruppidega kooskõlastamisringil. KÕKile teadaolevalt puudutavad plaanitavad muudatused peamiselt KMH ja KSH menetluslikku korraldust. Üheks eesmärgiks on suurendada otsustaja vastutust ja rolli praktikas, andes talle KMH/KSH menetluses keskse rolli (mis praegu on pigem KMH/KSH järelevalvajal). Lisaks on plaanis sisse seada KMH/KSH register, pistelist järelevalvet teostav mõju hindamise komisjon ning eelhindamise kohustus KSH menetluses. Samuti on plaanis ühildada planeerimismenetluse ja KSH menetlusetapid.

 

Materjalid:

Euroopa Komisjoni tellitud uuring KMH direktiivi rakendamise kohta (ingl k)

Euroopa Komisjoni teatis KMH direktiivi rakendamise kohta

Euroopa Komisjoni tellitud uuring KSH direktiivi rakendamise kohta (ingl k)

Euroopa Komisjoni teatis KSH direktiivi rakendamise kohta

Eesti KMH/KSH süsteemi muutmise käik ja materjalid Keskkonnaministeeriumi kodulehel

Justice & Environment analüüsid KMH ja KSH direktiivide rakendamise kohta ning näited KMH ja KSH heast praktikast (ingl k)