k6k Kui uudiskiri näib e-mailis imelik, vaata seda veebis.
Keskkonnaõiguse keskus

Keskkonnaõiguse  uudiskiri

veebruar‘09

 

 « Tagasi

3-3-1-62-08

Viljandi Tarbijate Ühistu (TÜ) esitas 2005.a. Tarvastu Vallavalitsusele avalduse, milles taotles Posti 52a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamist. Detailplaneeringu koostamine algatatigi Tarvastu Vallavalitsuse 15.09.05 korraldusega ja selle eesmärgiks oli ehitustingimuste määramine kaupluse ehitamiseks. 2006.a. peatas Tarvastu Vallavolikogu aga detailplaneeringu kehtestamise menetlemise Tarvastu valla üldplaneeringu kehtestamiseni ja Posti tänava renoveerimisprojekti valmimiseni. Viljandi TÜ leidis, et Tarvastu vallavolikogu venitab detailplaneeringu kehtestamisega põhjendamatult, menetluse peatamise otsus rikub tema õigusi ja piirab tema vabadust arendada äritegevust.

Riigikohus leidis, et planeerimismenetluse peatamine on kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsus, kusjuures planeerimismenetluse peatamine on õiguspärane, kui selleks on olemas objektiivsed ja mõjuvad põhjused ning peatamine on proportsionaalne, võrreldes taotletava eesmärgiga.

Riigikohus märgib, et planeerimisseadus ei sätesta tähtaega, mille jooksul detailplaneeringu menetlus tuleb läbi viia, samuti ei ole õigusaktides üheselt määratud tähtaega, milleks haldusmenetlust võib peatada. Oluline on eelkõige, et menetluse peatamine oleks jätkuvalt sisuliselt põhjendatud. Riigikohus leiab, et antud asjas ei ole kaebaja ära näidanud, et tema huvi menetluse jätkamiseks oleks olnud oluliselt kaalukam kui avalik huvi selle suhtes, et detailplaneeringus ettenähtud ehitusõigus ja muud tingimused oleksid vastavuses valla üldplaneeringuga ega takistaks riigi maanteevõrgu arendamist. Seetõttu ei ole detailplaneeringu menetlemise peatamine õigusvastane. KOV üksus otsustas Riigikohtu hinnangul põhjendatult menetluse peatada selleks, et kehtestatav detailplaneering ei satuks vastuollu ettevalmistatava üldplaneeringuga või koostatava tee-ehitusprojektiga.

Lisaks eeltoodule on Riigikohus viidatud otsuses võtnud olulisi seisukohti menetlustoimingu motiveerimise kohustuse osas, leides, et ehkki menetlustoimingu (antud asjas planeerimismenetluse peatamise otsus) puhul ei ole tegemist haldusaktiga, ei vabasta see põhjendamiskohustusest. Kuna teatud tingimustel on menetlustoimingud halduskohtus vaidlustatavad ka iseseisvalt, tuleb neid isikute õiguste kaitse võimaldamiseks vajalikul määral põhjendada.

KÕKi hinnangul on Riigikohtu lahend oluline eelkõige omavalitsuste jaoks, kes ei ole seni söandanud peatada detailplaneeringuid üldplaneeringute koostamise ajaks, mis on toonud tagajärjeks sagedase olukorra, kus üldplaneeringut ja detailplaneeringuid menetletakse korraga, või kehtestatakse detailplaneering enne üldplaneeringut. See tähendab aga, et tegelik planeerimine ja planeerimisotsuse langetamine valla või linna poolt on toimunud detailplaneeringu menetluses, mitte üldplaneeringu tasandil, nagu oleks kohane.

 

 Vt Riigikohtu lahendit