Kui uudiskiri näib e-mailis imelik, vaata seda veebis.
Keskkonnaõiguse keskus Oktoober 2015
SA Keskkonnaõiguse Keskus |  Kastani 42, 50410 Tartu | k6k@k6k.ee   

Uus jäätmeseadus: ülevaade olulisematest muutustest

Keskkonnaministeerium avalikustas septembri lõpus uue jäätmeseaduse eelnõu. Eelnõu on välja töötatud keskkonnaõiguse kodifitseerimise raames ja peaks viima jäätmevaldkonna reeglid kooskõlla mullu augustis jõustunud keskkonnaseadustiku üldosa seadusega. Käesolevas uudiskirja numbris anname lühikese ülevaate uuendatud reeglitest. Keskendume seejuures korraldatud olmejäätme vedu puudutavatele uuendustele ja jäätmekäitluse registreerimise temaatikale.


Eelnõu olmejäätmevedu ei liberaliseeriks

Üheks tuliseks vaidluse objektiks viimastel aastatel on olnud, kas olmejäätmete vedu peaks jätkuvalt olema korraldatud omavalitsuste poolt hanke võitjale ainuõiguse andmise läbi või oleks põhjust jäätmevedu viia üle vabaturu põhimõtetele. Kohalikud omavalitsused ja mitmed eksperdid on olnud suurema liberaliseerimise vastu, kuna see seab ohtu olmejäätmete kogumise süsteemi toimimise ning võib tõsta jäätmeveo hindu.

Uus eelnõu üleminekut vabaturusüsteemile ette ei näe. Veelgi enam, uus eelnõu sisaldab taas reeglit, mille kohaselt võib kohalik omavalitsus olla jäätmevedaja ja selle klientide (omavalitsuse elanikud ja ettevõtjatest jäätmevaldajad) „vahendaja“. Selle skeemi korral oleks omavalitsus jäätmevedaja ainus klient ja arveldaks jäätmevaldajatega ise. Huvitav on seejuures, et analoogne säte kehtivas jäätmeseaduses tunnistati alles eelmise aasta suvel omavalitsuste vastuseisust hoolimata kehtetuks (vt lähemalt 2014. a juuni uudiskirjast). Riigikohus leidis järgnenud vaidluses, et see muudatus oli põhiseaduspärane (vt jaanuarikuu uudiskirja uudist).

Kurioossel kombel ei ole meelemuutust eelnõu seletuskirjas põhjendatud: viimases nenditakse kogu korraldatud olmejäätmeveo peatüki kohta lühidalt, et tegemist on kehtiva regulatsiooni ülevõtmisega ja omavalitsustele ei seata uusi kohustusi ega anta uusi õiguseid. Eeltoodust nähtuvalt on see väide aga sisuliselt väär.

Lisaks on oluline märkida, et kuigi uus seaduse terviktekst ei näe ette olmejäätmeveo liberaliseerimist, on Keskkonnaministeerium asunud seda koalitsioonileppest tulenevalt siiski põhjalikult analüüsima (vt temaatilist alalehte KeM veebilehel).


Olmejäätmeveo nõuded muutuksid rangemaks

Eelnõu tooks kaasa ka mõningaid muudatusi korraldatud olmejäätmeveo nõuetes. Esiteks on ära kaotatud kehtiva jäätmeseaduse §-s 135 sätestatud elanike arvu alampiir. Kui seni ei pidanud vähem kui 1500 elanikuga KOVid jäätmevedu korraldama, siis uus seaduseelnõu sellist erisust ette ei näeks ja jäätmevedu tuleks korraldada ka väiksematel omavalitsustel.

Teiseks, erinevalt kehtivast seadusest, ei lubaks eelnõu tiheasustusalal, kus on tagatud olmejäätmete kompostimise võimalus, olmejäätmeveo kogumisringi sagedust vähendada ühele korrale 12 nädala jooksul. See palju vastuolusid tekitanud säte võeti samuti vastu eelmise aasta suvel.

Nagu eelpool mainitud, ei ole kahjuks ka selles osas eelnõu seletuskirjast võimalik leida lähemaid selgitusi, miks on kehtivat õigust otsustatud muuta.


Load ja registreeringud

Olemuslikke muutusi leiab ka ettevõtete lubade ja registreeringute reeglitest. Suur osa jäätmelubade  menetlemise reeglitest tuleneb juba keskkonnaseadustiku üldosa seadusest. Mõningate tegevuste puhul näeb eelnõu ette aga loa taotlemise asemel tegevuse registreerimise kohustuse; selles osas sisaldab eelnõu põhjalikumaid reegleid.

Oma tegevuse peaksid eelnõu kohaselt Keskkonnaameti juures registreerima nt majandustegevuse käigus ohtlikke või tavajäätmeid vedav isik (v-a segaolmejäätmete vedaja) või jäätmete kõrvaldamist vahendav isik. Olulise muudatusena võrreldes kehtiva õigusega oleks ka ohtlikke jäätmeid võimalik koguda ja vedada vaid registreeringu alusel. Samas on eelnõus Keskkonnaametile jäetud õigus nõuda registreeringu asemel keskkonnaloa taotlemist, kui tegevus vajab tervise- või keskkonnaohu tõttu täiendavate nõuete või meetmete määramist.

Muudetud ja täpsustatud on registreeringute menetluse reegleid. Kui seni tuli taotlus läbi vaadata 10 päeva jooksul ja seejärel 10 päeva jooksul tegevus registreerida, siis eelnõu kohaselt otsustatakse registreerimine 30 päeva jooksul taotluse esitamisest. Kui tähtaja jooksul registreeringut ei tehta, ei loetaks seda vaikimisi tehtuks. Samuti täpsustaks eelnõu registreeringu muutmise, kehtetuks tunnistamise ja sellest keeldumise korda.

Ühe muudatusena on eelnõust välja jäetud ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi nõue. Seletuskirja kohaselt ei ole see vajalik, kuna litsents dubleerib suuresti ohtlike jäätmete käitlemiseks vajalikku luba.


Vastukaja eelnõule

Üleriigilised omavalitsusliidud (Linnade Liit ja Maaomavalitsuste Liit) jätsid 16. oktoobri ühise kirjaga uue eelnõu kooskõlastamata. Ühe põhjusena toodi välja eelnõu ebapiisavad põhjendused ning eksitav väide, nagu poleks omavalitsuste korraldatud jäätmeveo osas eelnõus sisulisi muudatusi ette nähtud. Samuti heidavad omavalitsusliidud ette, et eelnõust puuduvad KOVide jäätmehoolduse rahastamise reeglid.

Siseministeerium kooskõlastas eelnõu märkustega, eelkõige puudutasid need Päästeameti või Politsei- ja Piirivalveameti tegevust puudutavaid sätteid.

Eelnõu materjalid