Kui uudiskiri näib e-mailis imelik, vaata seda veebis.
Keskkonnaõiguse keskus Aprill 2016
SA Keskkonnaõiguse Keskus |  Kastani 42, 50410 Tartu | k6k@k6k.ee   

Riigikogu asub arutama uut maapõueseadust

2014. a märtsi alguses avalikustas Keskkonnaministeerium uuendatud maapõueseaduse eelnõu esimese versiooni. Rohkem kui kaks aastat hiljem on eelnõu jõudnud viimase, ent olulise etapini ehk edastatud valitsuselt Riigikogule, kes seda nüüd menetlema hakkab. Kuigi eelnõu põhineb suures osas kehtival õigusel, toob see kaasa ka hulga detailseid, ent olulisi muudatusi. Sestap on asjakohane uurida, millised on olulisimad muudatused ja mõjud.


Eelnõu taustast

Uue eelnõu koostamise peamiseks ajendiks on keskkonnaõiguse kodifitseerimine. Keskkonnaseadustiku üldosa seadus võeti vastu juba 2011. a, ent praktikas hakkab see tõhusamalt toimima alles siis, kui võetakse vastu ja jõustatakse ka uued erinormid. Eriti kehtib see loamenetluse sätete kohta, mis otsustati jõustada alles koos uute eriosa seadustega, nt veeseaduse, välisõhu kaitse seaduse ja maapõueseadusega.

Uue maapõueseaduse eelnõu koostamine on olnud ajamahukas, kuna eelnõuga on seotud vastandlikud ja olulised huvid. Ühelt poolt on ettevõtjatel huvi kaevandamisest võimalikult hõlpsalt tulu teenida (mis eeldab igasugu piirangute vähendamist), teisalt poolt on aga paljud kohalikud omavalitsused, kodanikud ja keskkonnaorganisatsioonid huvitatud, et kaevandamise mõjud oleksid võimalikult väikesed. Viimane eeldab teatavate piirangute kehtestamist ettevõtjate tegevusele. KÕK on eelnõu koostamisel samuti aktiivselt osalenud, meie seisukohad leiate temaatiliselt veebilehelt: http://www.k6k.ee/fookuses/maapou.


Kodifitseerimisega seotud muudatused

Lisaks mõnigate üldsätete muutmisele on keskkonnaõiguse kodifitseerimisel suurim mõju uuringu- ja kaevandamisloa menetlust, andmist ja kehtivust puudutavatele sätetele. Üldiselt annavad muutunud sätted loa andjale suurema kaalutlusruumi. Näiteks näeb eelnõu ette, et vastavalt KeÜS § 52 lg 1 p-le 7 võib kaevandamisloa andmisest keelduda juhul, kui kaevandamisega kasutataks loodusvarasid ilmselt ebaotstarbekalt.

Kodifitseerimisega on seotud ka loamenetlusele tähtaja seadmine. Üldosa seaduse kohaselt on loamenetluse läbiviimiseks haldusorganil reeglina aega 90 päeva. Kaevandamislubade puhul on eelnõu kohaselt tähtaega oluliselt pikendanud – menetluse läbiviimiseks oleks Keskkonnaametil reeglina aega üks aasta. Arvestades kaevandamislubadega kaasnevate mõjude suuremat ulatust võrreldes nt paljude vee- või välisõhu saastelubadega, on selline erisus tõenäoliselt mõistlik. Seejuures tasub aga meeles pidada, et keskkonnamõjude läbiviimise korral loamenetluse läbiviimise tähtaeg peatub ning ajavahemik taotluse esitamisest loa saamiseni võib olla veelgi pikem.


Muud muudatused loamenetluses

Keskkonnaõiguse kodifitseerimisega mitteseotud muudatustest loamenetluses oleks olulisimaks, et tulevikus tuleks juba kaevandamisloa taotluses esitada põhjalikum teave ala korrastamise ja selle eeldatava maksumuse kohta. Sätte eesmärgiks on panna kaevandamist plaanivaid ettevõtteid ja inimesi rohkem läbi mõtlema, kuidas kaevandamise ajal ja järel hea kvaliteediga keskkond kiirelt taastada. Seletuskirja kohaselt on praktikas esinenud probleeme sellega, et korrastamise hilises etapis teostamise tõttu hakkavad alal (ajutiselt) kasvama kaitsealused taimeliigid, mistõttu ei saa kaevandamise lõpul maastikku korrastada. Hiljem muutub taimestik kaitsealustele liikidele aga taas ebasoodsaks ja kokkuvõttes ei ole alal ei kaitsealuseid liike ega pole ka maastikku korrastatud.


Maardlate jaotus

Uue eelnõuga loobutakse maardlate jaotamisest üleriigilise ja kohaliku tähtsusega maardlateks. Muudatusel on mitu olulist tagajärge. Esiteks hakkaks tulevikus kõiki kaevandamislubade taotlusi menetlema Keskkonnaamet (praegu annab üleriigilistes maardlates lube Keskkonnaministeerium). Teiseks toob see kaasa muudatused kaevandamistasude ja vee erikasutustasude kohalikele omavalitsusele suunamises. Siiani laekub kogu kohalikes maardlates kaevandamise eest makstav keskkonnatasu KOVidele, eelnõuga tehaks see süsteem küll ümber,seletuskirja kohaselt viisil, mis ei vähenda KOVide tulubaasi. Kolmas muudatus puudutab maavara omandit. Hetkel loetakse kõik üleriigilise tähtsusega maardlates olevad maavarad riigi omandiks, sõltumata sellest, kellele kuulub maa-ala, kus maavarad leiduvad. Muudatusega läheks eraomandisse eramaal olevad liiva- ja savivarud, mis senini olid üleriigilise tähtsusega maardlate nimekirjas. Need moodustavad eelnõu seletuskirja kohaselt ca 1% liiva- ja savimaardlatest. Samuti läheks eraomandisse ca 13 000 hektari suurusel alal eramaadel olevad turbavarud.


Ehitamise jms tegevuse lubamine maardlatel

Kehtiva maapõueseaduse puhul on kritiseeritud ka seda, et maardlatel muude püsivate tegevuste elluviimine on keelatud ka siis, kui maardlate kasutuselevõttu lähiajal ette näha ei ole või muu tegevus on maavara kasutamisest prioriteetsem. Uus eelnõu tegeleb osalt ka selle probleemiga, nähes ette, et maardlatele võib rajada ehitisi, mis halvendavad maavarale juurdepääsu juhul, kui tegemist on ülekaaluka avaliku huviga ehitisega, riigikaitselise ehitisega, tehnovõrgu või –rajatisega, millel ei ole mõistlikku asukohaalternatiivi. Uus säte võimaldaks seega tulevikus hõlpsamini rajada maardlatele nt raudteid ja maanteid. Samas ei lahenda see olukorda, kus maardlale soovitakse ehitada elamuid, tootmishooneid vms hooneid ja see oleks maavara kaevandamisest mõistlikum või maavara kaevandamist ei ole lähitulevikus plaanitud. Seega saab pakutud lahendust pidada vaid osaliselt probleeme lahendavaks.

Teisalt seataks maapõue kaitseks täiendavaid piiranguid. Kehtiva õiguse kohaselt tuleb riigiasutustega kooskõlastada vaid maardlatel kehtestatavad planeeringud. Eelnõu kohaselt tuleks haldusorganitel taotleda keskkonnaministeeriumi või selle poolt volitatud asutuse luba igasuguseks tegevuseks, mis võib mõjutada maapõue seisundit ja kasutamist. Riigiasutustelt tuleks luba küsida lisaks planeeringumenetlusele ka nt ehitusteatise, -loa ja projekteerimistingimuste menetluses.


Maapõue kasutamine muul viisil

Kehtivas õiguses on probleemiks olnud ka see, et kaevandamisloa kohustuse vältimiseks on mõned arendajad asunud maavara kättesaamiseks rajama „tiike“, võõrandades sel viisil tekkinud kruusa, paekivi vms materjali. Selleks, et probleemiga võidelda, näeb uus eelnõu ette, et ehitustegevuse käigus tekkinud kaevise võõrandamiseks oleks vaja Keskkonnaameti selgelt väljendatud luba. Keskkonnaamet võiks selle loa andmisest keelduda, kui taotluses kirjeldatud tegevuse eesmärk on kaevandamine.

Teoorias annab uus säte Keskkonnaametile võimaluse ettevõtjate JOKK-skeemi piirata, ent samas toob uue sätte rakendamine praktikas kahtlemata kaasa õigusvaidlusi. Loodetavasti suudab Keskkonnamet neis piisavalt tõhusalt tõestada reegleid ärakasutavate ettevõtjate tegelikke kavatsusi ning seeläbi praktikas levinud probleemi lahendada.


Turba kaevandamise piirangud

Turba kaevandamisel on kehtivas õiguses üheks peamiseks piiranguks turba kaevandamise maksimaalne aastamäär, mida võidakse ületada kaevandamisega rikutud mahajäetud turbaaladel. Uues eelnõus on võetud põhimõtteliselt teistsugune lähenemine. Eelnõu kohaselt võiks tulevikus taotleda turba kaevandamise luba vaid rikutud ja mahajäetud turbaalal või kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekirja kantud maardlal, muudel turbamaardlatel oleks lubade väljastamine keelatud. Maardlate nimekiri, kus turba kaevandamiseks luba saab taotleda, kehtestatakse eraldi määrusega.

Seega on turba kaevandamisel asutud sisuliselt tegelema kaevandusalade ruumilise planeerimisega. KÕK on kaevandusalade ruumilist suunamist omalt poolt alati toetanud, ent oleme jätkuvalt seisukohal, et teiste maavarade kasutuse suunamisel (aladel, kus alternatiivseks maakasutuseks on suuremad võimalused kui rabades) oleks parimaks vahendiks maakonnaplaneeringud. Põhjused selleks oleme välja toonud oma 2014. a lõpus avaldatud analüüsis.


Põlevkivi kaevandamine

Põlevkivi kaevandamise osas näeb uus eelnõu ette samuti olulise muutuse. Eelnõu kohaselt lubataks ettevõtjatel kaevandada ka madalama kvaliteediga põlevkivi (praegu on maardla aktiivseks määramise eelduseks, et põlevkivi energiasisaldus ületab teatud piiraväärtuse). Kuigi eelnõu kajastab seda kui keskkonna seisukohalt positiivset muudatust, kuna see võimaldab juba avatud karjäärid lõpuni kaevandada, tähendab see samas, et arendajatel tekib võimalus avada kaevandamiseks alad, kus see seni võimalik ei olnud. Samuti on madalama energiasisaldusega põlevkivi kaevandamisel sama energiahulga saamiseks vaja kaevandada suuremalt maa-alalt. Mida suurem on kaevandatava ala pindala, seda suuremad ka selle mõjud, sh põhjavee väljapumpamise seisukohalt. Seega võib kavandatav muudatus halvimal juhul tuua kaasa hoopiski keskkonnamõjude suurenemise.


Kokkuvõtteks

Kokkuvõtlikult sisaldab uus eelnõu mõningaid positiivseid arenguid, nt nõutakse korrastamise põhjalikumat planeerimist juba kaevandamise ajal  ning jõulisemalt on asutud suunama turbakaevandamiseks sobivaid alasid. Teisalt on mõningad arengud keskkonna seisukohalt just negatiivsed – viimaste hulka võib lugeda nt põlevkivi kaevandamise lubamine madalama energiasisaldusega mäeeraldistes.

KÕKi hinnangul on kahetsusväärne, et eelnõust on välja jäänud ka kaks mehhanismi, mis võiksid oluliselt vähendada kaevandamisega seotud mõjusid ja vastuseisu kaevandamisele. Esiteks jäi kehtestamata nn mäerendi regulatsioon, mille kohaselt peaks kaevandajad maksma vähemal määral keskkonnatasu ka siis, kui nad karjääril n-ö tühjalt seista lasevad. See oleks vajalik, et motiveerida kaevandajaid kord avatud karjääre kiiresti ammendama ja korrastama, ning lühendaks häiringute kestust. Viimane aitaks leevendada ka kohalike elanike vastuseisu kaevandamisele. Teiseks jäi kehtestamata mehhanism, mis tagaks kaevandusala korrastamise juhul, kui arendaja kaevandamise lõppedes satub majanduslikesse raskustesse ja pankrotistub (nt kohustuslik kindlustus või korrastamisfond). Neile teemadele on siiski võimalik tähelepanu pöörata maapõuestrateegia koostamise käigus ning kavandada vastavate sätete lisamine maapõueseadusesse juba lähitulevikus.

Eelnõu materjalid Riigikogu kodulehel