Kui uudiskiri näib e-mailis imelik, vaata seda veebis.
Keskkonnaõiguse keskus September 2018
SA Keskkonnaõiguse Keskus |  Telliskivi 60a/3, III k, 10412, Tallinn | k6k@k6k.ee   

Euroopa Kohus: Euroopa Komisjon ei saa seadusloome menetluse ajal piirata juurdepääsu otsuse mistahes alusdokumentidele (C-57/16 P)  

Euroopa Kohus tegi 4. septembril otsuse kohtuasjas C‑57/16 P, milles kohus lahendas keskkonnaorganisatsiooni ClientEarth kaebust Euroopa Komisjoni otsusele. Pooled vaidlesid selle üle, kas komisjon oleks pidanud võimaldama ClientEarth’il tutvuda mh keskkonnateavet sisaldavate dokumentidega pooleliolevas seadusloomemenetluses. Kohus leidis, et ei saa võtta üldiseks eelduseks, et selliste dokumentide avaldamine võib kujutada ohtu otsustusprotsessile ning komisjon polnud konkreetsete dokumentide osas keeldumist piisavalt põhjendanud.

Kohtuvaidluse taust

ClientEarth taotles komisjonilt juurdepääsu teatud mõjuhindamise dokumentidele ajal, mil komisjon polnud veel teinud otsust, kas esitada seadusandlik ettepanek Euroopa Parlamendile ja EL Nõukogule menetlemiseks. Mõjuhindamine viiakse läbi seoses oluliste eelnõudega, et selgitada, kas regulatsiooni järgi on vajadus ning millised oleksid regulatsiooni mõjud. Komisjon jättis teabenõude rahuldamata määruse nr 1049/2001 artikkel 4 lg 3 alusel, mille kohaselt ei võimaldata tutvumist dokumendiga, mis käsitleb otsustamata küsimust, kui dokumendi avalikustamine kahjustaks oluliselt otsustamisprotsessi. Erandina võib dokumendi avalikustada juhul, kui avalikustamine teenib ülekaalukaid üldisi huve.

Komisjoni hinnangul ei saa dokumente avalikustada, kui otsustusprotsess on alles varajases ja tundlikus etapis. Dokumentide avalikustamine kitsendaks komisjoni kaalutlusruumi, vähendaks kompromissi saavutamise võimalikkust ning võiks tekitada välist survet, mis võib takistada keeruliste otsustamisprotsesside läbi viimist, sest nende eelduseks on usalduslik õhkkond. Kaebuses EL Üldkohtule leidis ClientEarth, et antud juhul puudus otsustamisprotsessi olulise kahjustamise oht. Üldkohus jättis hagi rahuldamata. ClientEarth esitas otsusele apellatsiooni, millega liitusid ka Soome ja Rootsi.

Euroopa Kohtu seisukoht

Kohus selgitas oma varasemat praktikat, mille kohaselt teatud tüüpi dokumendi konfidentsiaalsust saab eeldada juhul, kui eelnevalt on tõendatud, et sellesse kategooriasse kuuluvate dokumentide avalikustamine võib tegelikult kahjustada erandiga kaitstud huve nii, et seda saab mõistlikult ette näha. Selline eeldamine on siiski erandlik ning erandeid tuleb tõlgendada kitsendavalt.

Kohus osundas, et määruse nr 1049/2001 kohaselt tuleb tagada ulatuslikum õigus dokumentidega tutvuda juhtudel, kui liidu institutsioonid toimivad seadusandjana, sh võimaldada kodanikele kontrollida ja tutvuda kogu teabega, mis on õigusloome aluseks. Kuigi formaalselt ei pruugi komisjon olla seadusandjaks ning seadusandlik menetlus algab alles pärast mõjuhindamist, on komisjonil menetluses võtmeroll ning mõjuhindamise dokumendid on menetluse jaoks keskse tähtsusega. Seetõttu tuleb antud mõjuhindamise dokumente pidada seadusandlikeks dokumentideks määruse tähenduses.

Kohus tõi ka esile, et kuigi ClientEarht’il oli võimalus osaleda mõjuhindamiste menetluste käigus korraldatud avalikel aruteludel, ei asenda need arutelud kodanike võimalust taotluse alusel asjakohaste dokumentidega tutvuda.

Lisaks sisaldasid dokumendid keskkonnateavet. Keskkonnateabe kättesaadavust reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1367/2006, mille eesmärgiks on tagada keskkonnainfo võimalikult laiaulatuslik kättesaadavaks tegemine ja süsteemne levitamine. Kokkuvõttes tuleb kohtu hinnangul erandeid tõlgendada eriti kitsalt, kui taotletakse juurdepääsu keskkonnainfot sisaldavatele seadusandlikele dokumentidele.

Kohus osundas, et otsuseprotsessi moonutamise ja teatud huvide üle-esindatuse vältimiseks  ei tule mitte piirata juurdepääsu otsuse alusdokumentidele, vaid võtta asjakohaselt arvesse kõiki huve.

Samuti selgitas kohus, et mõjuhindamise menetluse eesmärgiks on läbipaistvus ja avatus. Läbipaistvus aitab tõsta institutsiooni usaldusväärsust ning seeläbi tagada institutsiooni tegutsemine täiesti sõltumatult ja üksnes üldistes huvides. Ükski komisjoni põhjendustest teabe väljastamisest keeldumisel ei anna alust arvata, et otsustusprotsess võiks saada kahjustatud[KR1] . Kohus ei pidanud asjakohaseks komisjoni väidet, et enne mõjuhindamise lõppu dokumentide avalikustamine huvitatud isikutele võiks tuua kaasa teatud huvide üle-esindatuse ja otsustamisprotsessi moonutamise. Sellise olukorra vältimiseks ei tule mitte dokumentidega tutvumise võimaldamisest keelduda, vaid võtta kõiki huve arvesse, sh nende isikute ja huvirühmade huve, kes ei ole dokumentidega tutvumist taotlenud.

Lisaks olid täielikult tõendamata ja liiga abstraktsed komisjoni väited, et käimasolevad läbirääkimised on tundlikud ja liikmesriikide seisukohad võivad olla lahknevad. Väidete üldsõnalisuse tõttu ei saanud nende põhjal tuvastada otsustusprotsessi kahjustamise ohtu. Kokkuvõttes ei olnud kohtu hinnangul õige lähtuda eeldusest, et mõjuhindamisega seotud dokumendid on sellist tüüpi dokumendid, mille puhul tuleks konfidentsiaalsust eeldada, vaid otsustamisprotsessi oluline kahjustamine tuleb ära näidata igal konkreetsel juhul. Antud juhtumil Komisjon seda ei teinud.

Lahend on kaudselt asjakohane ka Eesti riigisisese õiguse tõlgendamisel, mis lähtub sarnastest põhimõtetest. Võrreldavas olukorras Euroopa Komisjoniga on Eestis ministeeriumid ja Vabariigi Valitsus määruste ja seaduseelnõude ettevalmistamisel.

 Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C‑57/16 P