Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

Eessõna

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaarid on esimene püüe selgitada selle seaduse lähtekohti ning võimalikke tõlgendusi. Kommentaaride näol ei ole tegemist mitte üksnes ühe seaduse sätete lahtiseletamisega. Tänu KeÜS põhimõttelisele tähendusele annavad need aimu Eesti keskkonnaõiguse üldisest taustast ning rakendamise printsiipidest.

Ehkki KeÜS on vastu võetud juba 2011. aastal ning 2012. a augustis kommentaaride koostamist alustades lootsime selle peatsele jõustamisele, on seaduse jõustumine võtnud eeldatust kauem aega. Kommentaarid nägid esmakordselt ilmavalgust 2014. a veebruaris, mil KeÜS ei olnud veel jõustunud. KeÜS jõustumisele eelnevalt tehti sellesse mitmeid muudatusi, mistõttu osutus vajalikuks kommentaare täiendada. Seisuga 1. aprill 2015. a on jõustunud seaduse 1.–4. peatükk. Sestap käsitlevad ka kommentaarid seaduse 5. peatüki osas veel jõustumata õigusnorme. Samuti ei ole, hoolimata varasematest prognoosidest, kommentaaride valmimise hetkeks jõustunud veel kõik keskkonnaseadustiku eriosa seadused (koostamisel on uus atmosfääriõhu kaitse seadus, veeseadus, jäätmeseadus ning maapõueseadus). Kommentaarid lähtuvad KeÜS 1. augustil 2014. a jõustunud redaktsioonist ning kehtivatest eriseadustest tulenevatest sätetest, ehkki neist mitmeid seoses KeÜS jõustumisega veel lähitulevikus tõenäoliselt muudetakse.

Seetõttu saab käesolevaid kommentaare käsitada eelkõige esmase juhisena KeÜS reeglistikus orienteerumiseks.  Samas on kindlasti tegu kõigile õiguse rakendajatele vajaliku abimaterjaliga.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaarid arvestavad õigusakte 1. aprilli 2015. a seisuga.

Autorite eriline tänu keskkonnaõiguse üldosa seaduse kommentaaride koostamise käimalükkamise ja esimese hoo andmise eest kuulub Evelin Lopmanile. Idee ja selge visioon kiskusid kaasa ja viisid selle teose valmimiseni. Mõtte praktilisel realiseerimisel oli oluline roll Kärt Vaarmaril ja ka ülejäänud Keskkonnaõiguse Keskuse meeskonnal. Teksti sisulise toimetamise eest seisid hea Kärt Vaarmari ja Evelin Lopman, käsikirja keelekasutust aitas parandada Helen Kirspuu. Finantsiliseks toeks panid oma õla alla Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keskkonnaõiguse Keskus. Kena e-keskkonna eest kuulub tänu Risto Lainestele OÜ-st Papilion Disain. Keskkonnaõiguse huviliste nimel täname kõiki abilisi ja ka autorite lähikondseid kannatlikkuse eest.

Autorid

Aprill 2015