KMH või detailplaneeringu KSH aruanne

KMH aruande (või detailplaneeringu KSH aruandega) tutvumisel ja sellele seisukohtade kujundamisel tasub tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele:

Kas plaanitavat tegevust kirjeldatakse arusaadavalt ja piisavalt põhjalikult? Kas kirjeldusest on aru saada tegevuse maht ja täpne asukoht, nt:

 • Hoonete ehitamise kava puhul: kui suur on planeeritava ala pindala, kui suures ulatuses plaanitakse see hoonestada? Mitme korrusega on plaanitavad hooned, millisel eesmärgil neid hakatakse kasutama? Kas ja kui palju on ette nähtud parkimiskohti? Milliseid juurdepääsuteid on plaanis kasutada? Kui pikk oleks ehitamisperiood ning milliste ehitiste ehitamist see hõlmaks (lisaks hoonetele ka teed, aiad jm rajatised)? Juhul, kui rajatav hoone asuks varasema hoone lähedal, kas on välja toodud päikesevalguse varjamise ulatus ja kestus ning nende vastavus insolatsiooninõuetele?
 • Kaevandamise puhul: kui suures mahus ja kui suurel alal plaanitakse maavara kaevandada, millise perioodi jooksul; kus toimuks kaevandatud maavara töötlemine (nt dolokivi ja lubjakivi puhul – kus paikneks purustussõlm); kuidas on plaanitud kaevandatud maavara väljavedu karjäärist (milliste teede kaudu, kas on plaanis kasutada olemasolevaid teid või ehitada uusi, millise sagedusega peaksid koormad teedel liikuma, mis on liikumise lõpp-punkt)? Milline oleks karjääri rekultiveerimise suund (nt veekogu, haljasala) ning kas see on piirkonda sobilik?
 • Kui tegevus on plaanis viia ellu mitmes etapis, siis kas kõigi etappide tegevusi ja nende elluviimise ajakava on kirjeldatud (ja nende mõju hinnatud)?

 Kas tegevuskohta ja selle ümbrust on piisavalt kirjeldatud? Kas on välja toodud:

 • Piirkonnas elavate inimeste arv, hajaasustuses elumajade asukohad (eelistatavalt kaardil)
 • Piirkonna müratase, teede seisund, muud keskkonnahäiringuid tekitavad tegevused, mida piirkonnas arendatakse (nt tehas, suurlaut, suur maantee, tuulepark vmt)
 • Pinna- ja põhjavee seisund (sh hinnang, kas seisund on hea või mitte)
 • Lähiümbrusse jäävad kaitsealused objektid (looduskaitsealad, muinsuskaitsealad ning üksikobjektid)

 

Kas plaanitavate tegevuste mõju on piisavalt kirjeldatud? Kas  on selgitatud:

 • kui suur müra võib tegevustega kaasneda? Kui tegemist on ilmselt olulist müra tekitava tegevusega, kas planeering hõlmab mürahinnangut vastavalt nõuetele, mis tulenevad vastavast keskkonnaministri määrusest?
 • kui suur on plaanitava tegevusega kaasnev liiklussagedus ümberkaudsetel teedel ning milline on selle mõju piirkonna elanike ohutusele ning müratasemele, samuti välisõhu kvaliteedile (nt kui liiklussagedus tõuseb kruusateedel, kas on arvestatud sellest tuleneva tolmuga)?
 • kui kavandatav tegevus seisneb kaevandamises alla põhjavee piiri või on sellega kaasneb põhjavee suurenenud kasutus (nt tootmisettevõtte rajamine, uue elamupiirkonna rajamine) või heitvee ärajuhtimine, milline on selle mõju ümbruskonna põhjavee tasemele ja kvaliteedile? Kas mõjude hinnangus on adekvaatselt välja toodud ümberkaudsete kaevude asukohad ja sügavus? Kas mõjude hindamise käigus on fikseeritud veetase kaevudes?
 • Kui tegevusega võib kaasneda ebameeldiv lõhn, kas on selgitatud, kui kaugele see võib ulatuda ning kui häiriv see võib olla?
 • Kas on selgitatud tegevuse sotsiaalmajanduslikke mõjusid? Nt mõju üldisele elukvaliteedile ja heaolule, kogukonna sidususele, turvalisusele? Kui mõjude hulgas on välja toodud uute töökohtade teke, kas on aru saada, kust vastavad andmed tulenevad ning kelle jaoks töökohad tekivad?
 • Kas mõju on hinnatud kavandatava tegevuse kõigi aspektide osas – ehitamise puhul nii ehitamisega kui kasutamisega kaasnevad mõjud, kaevandamise jmt tegevuste puhul kogu tööprotsessi mõjud (alates kaevandamisest ja kaevandatud maavara töötlemisest kuni ala korrastamiseni pärast kaevandamise lõppu)?

 

Kas mõjude hindamisel on arvestatud muude piirkonnas toimuvate või plaanitavate tegevustega?

 • Kas on kirjeldatud, milliseid keskkonnahäiringuid põhjustavaid tegevusi veel piirkonnas arendatakse või kas neid on plaanis arendada pooleliolevate planeeringute või lubade alusel?
 • Kas on selgitatud, milline oleks plaanitava tegevuse ja teiste ümbruskonnas juba elluviidavate tegevuste koosmõju (nt müra, liiklussagedus, koormus kaitsealadele, põhjaveele, pinnaveele)? Kas on välja toodud, kas tegevustel võib kokku olla ka kumulatiivne mõju (st lisamõju, mida kumbki tegevus eraldi elluviiduna ei avaldaks)?

 

Kas kavandatava tegevuse alternatiive on kirjeldatud ja nende mõju piisavalt hinnatud?

 • Kas väljatoodud alternatiivid on ainuvõimalikud või saaksite omalt poolt veel alternatiive pakkuda (nt tegevuse asukoha, tegevuste mahu või tehnoloogiate osas)?
 • Kas kõigi väljatoodud alternatiivide keskkonnamõju on hinnatud sama põhjalikkusega ja samade aspektide osas nagu kavandatava tegevuse mõju?
 • Kas alternatiivide võrdluses antud arvulised hinnangud erinevate mõjude ulatusele ja olulisusele (tavaliselt on hinnangud alternatiividele esitatud tabeli kujul numbriliste väärtuste abil) vastavad tekstis välja toodud mõjudele sisulisele kirjeldusele?

 

Kas tegevuse negatiivsete mõjude leevendamiseks on pakutud piisavalt meetmeid?

 • Kas kõigi KMH aruandes väljatoodud mõjude (nt müra, tolm, lõhn, liiklussagedus, saasteained, mõju põhjaveele ja pinnaveele) vähendamiseks on meetmeid soovitatud? Kas meetmed on piisavad? Kas need on piisavalt selged ja ühemõttelised (nt meede stiilis „arendaja peab kaaluma/hindama meetme vajadust“ ei ole selge ega ühemõtteline)?

 

DP KSH aruande puhul lisaks:

 • Kas on selgelt öeldud, kas kavandatav planeering on kooskõlas muude planeeringutega (üldplaneering, maakonnaplaneering)? Kui planeering muudab üldisemat planeeringut, kas on esitatud selged põhjendused?
 • Kas juhul, kui plaanitakse olulise ruumilise mõjuga objekti (vt nende nimekirja Vabariigi Valitsuse määrusest), on enne detailplaneeringut koostatud üldplaneering või maakonnaplaneering, mille raames oleks kaalutud mitut erinevat asukohta?
 • Kas on selgelt esitatud seiretingimused, mis võimaldavad planeeringu elluviimise tegelikku mõju tulevikus jälgida?

<Tagasi algusesse