KMH või KSH programm

KMH programmiga (või detailplaneeringu KSH programmiga) tutvumisel ja sellele seisukohtade kujundamisel tasub tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele:

  • Kas KMH/KSH programmis on selgelt välja toodud kavandatava tegevuse asukoht ja kirjeldus? Kas on välja toodud, millised piirangud tulenevad kavandatava tegevuse asukohale ja selle ümbrusele looduskaitselistest ja muinsuskaitselistest nõuetest või kui kaugele jääb tegevus elamualadest? Erinevaid alale kohalduvaid piiranguid ning kavandatava tegevuse asukohta ümbritsevate alade suhtes on sul endal võimalik näha nt Maa-ameti geoportaalis: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis
  • Kas KMH/KSH programmis välja toodud alternatiivid, mida koos kavandatava tegevusega hakatakse hindama, on piisavalt täpselt kirjeldatud ning kas välja on toodud kõik võimalikud alternatiivsed lahendused?
  • Kas KMH/KSH programm loetleb kõik mõjud, mida edasise mõjude hindamise käigus tuleb hinnata? Kas on selgitatud, kuidas plaanitakse hinnata müra (kas viiakse läbi müra modelleerimine) ning välisõhu saastet, liikluskoormuse tõusu vmt?
  • Kas KMH/KSH programmis on selgelt välja toodud, milliste aspektide uurimiseks tuleb läbi viia täiendavad uuringud? Kui täiendavate uuringute vajadust ei ole välja toodud, tähendab see, et mõjude hindamisel võib ekspert tugineda ainult olemasolevatele materjalidele ja andmetele (need ei pruugi aga alati piisavad olla).
  • Kas KMH/KSH programmis esitatud edasises ajakavas on ette nähtud piisavalt aega KMH/KSH aruandega tutvumiseks ja sellele seisukohtade esitamiseks? Seadusest tulenev miinimumtähtaeg on KMH aruande puhul 14 päeva, KSH aruande puhul 21 päeva. Keerulisematel juhtudel on üldjuhul mõistlik teha ettepanek, et KMH/KSH aruandega tutvumiseks määrataks pikem tähtaeg.
<Tagasi algusesse