Lisaks mõningatele muudatustele üldosa seaduses plaanitakse põhjalikumaid muudatusi kolmes valdkondlikus seaduses (geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus, keskkonnavastutuse seadus ja looduskaitseseadus), mis moodustaksid seejärel keskkonnaseadustiku eriosa seadused. KeÜS koos muudatustega teistes seadustes peaks jõustuma 1. jaanuaril 2014.

Uudiskirjas tutvustame ka planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku eelnõusid, mis on taas Eelnõude Infosüsteemis kommenteerimiseks avalikustatud. Mõlema eelnõu teatud osades on võrreldes eelmisel aastal avalikustatud eelnõudega tehtud sisulisi muudatusi. Need puudutavad mh olulise ruumilise mõjuga objekte, ehituslubasid ja maardlate ning maavarade ruumilist planeerimist.

Juulis edastas keskkonnaminister Vabariigi Valitsusele metsaseaduse muudatused, mis näevad ette mitmete metsamajandamise piirangute leevendamist. Üheks muudatuseks, mis puudutab kõiki metsaomanikke, on senisest suuremate lage- ja turberaielankide lubamine. Samas tuginetakse muudatuste seletuskirjas vananenud raieandmetele (kuni 2009. aasta) ja ei arvestata raiemahtude hüppelise kasvuga alates 2010. aastast.

Lisaks tuleb juttu Euroopa Komisjoni konsultatsioonist, milles oodatakse ettepanekuid, kuidas parandada juurdepääsu õigusemõistmisele keskkonnaasjades, Euroopa Komisjoni strateegiast kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks merenduses ja paljust muust.

Uudiskirja saate lugeda siit: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2013/juuli

Head lugemist!