KÕKi koostatud ülevaade on mõeldud eelkõige neile, kellele õiguslik regulatsioon pole päris võõras, kuid kes Natura võrgustiku kaitsega igapäevaselt kokku ei puutu. Tegemist on praktilise abivahendiga, mis aitab orienteeruda Natura 2000 võrgustiku kaitse õiguslikes küsimustes. Ülevaatest võiks abi olla näiteks maaomanikel ja arendajatel, kes soovivad teada, kas ja kuidas saab Natura aladel tegutseda, ametnikel, kes peavad otsustama kas tegevust lubada, eraisikutel ja organisatsioonidel, kes soovivad selles otsustusprotsessis kaasa rääkida ning kohtunikel, kel tuleb tekkinud vaidlusi lahendada.

Ülevaate esimeses sissejuhatavas peatükis selgitakse, milline on võrgustik EL-is ja Eestis. Teine peatükis on on lahti kirjutatud, kuidas võrgustik moodustati ning kuidas toimub alade lisamine ja väljaarvamine võrgustikust. Kolmandas peatükis käsitletakse EL-i õigusest tulenevaid nõudeid Natura alade kaitsemeetmetele ning selgitatakse, kuidas kaitstakse Natura alasid Eestis. Neljandas peatükis käsitletakse põhjalikult nõudeid Natura hindamisele, sh Natura erandi tegemise tingimusi.

Ülevaadet toetavad kaheksa juhtumikäsitlust, mis illustreerivad Natura 2000 võrgusitkuga seonduvaid praktilisi probleeme. Pooled käsitletud juhtumitest on Riigikohtu Natura 2000 võrgustikku puudutavad olulised lahendid ning teine pool KÕKi õigusalase looduskaitsenõuandla juhtumid (nõuandla toimis 2017-2021), mis valiti ligikaudu 80 nõustamisjuhtumi hulgast. Juhtumikäsitlustes selgitatakse, milles seisnes juhtumis Natura 2000 võrgustikuga seonduv huvikonflilkt ning kuidas see lahenes, kui lahendus leiti.

KÕK tänab kõiki ülevaate ning juhtumianalüüside koostamisse panustanud inimesi ja organisatsioone!

Nii kogumik, ingliskeelne kokkuvõte kui ka juhtumianalüüsid on kättesaadavad SIIT ja SIIT.

Trükistest on saadaval vaid elektroonsed versioonid.


Ülevaade ja juhtumikäsitlused valmisid osana projektist NaturallyEst-LIFE, "Natura 2000 kommunikatsiooni piloottegevused Eestis“ (LIFE16 GIE/EE/000665), 20172022, mida kaasrahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti eesmärk oli Natura 2000 võrgustiku kaitsel tekkinud sõlmküsimuste lahti harutamine viisil, mis aitab huvikonflikte lahendada. Keskkonnaõiguse Keskuse põhiroll projektis oli anda maaomanikele, ametnikele, loodushuvilistele jt tasuta õigusnõu Natura 2000 võrgustiku kaitse küsimustes ja koostada käesolev ülevaade.

Lisainfo: Kaarel Relve, KÕKi jurist ning käsiraamatu ja juhtumianalüüside peakoostaja, kaarel@k6k.ee