Kaitseme avalikke huve

Uuel aastal plaanime aktiivsemalt kaitsta avalikke huve nii keskkonnaõiguse normide loomisel kui ka praktika kujundamisel. Kaasa rääkimist ootavad mitmed olulised eelnõud, nt uue planeerimisseaduse ja keskkonnaseadustiku eriosa seaduste (nt looduskaitseseaduse, maapõueseaduse) eelnõud. KÕKi jaoks on õigusloome seisukohalt käesoleval aastal enim fookuses maapõue ja müra temaatika, mõlemas valdkonnas on oodata olulisi seadusemuudatusi (uue maapõueseaduse ja atmosfääriõhu kaitse seaduse väljatöötamine), mille sisu osas kaasa rääkida kavatseme. Lisaks jätkame õigusabi andmist strateegilistes juhtumites, ehk juhtumites, mis võivad olla edasise praktika jaoks teedrajavateks.

Teavitame kodanikke ja ametnikke

Jätkuvalt tegeleme ka valdkonnaüleste tegevustega. Jätkame igakuist keskkonnaõiguse uudiste levitamist juba kuuendat aastat ilmuva igakuise uudiskirjaga. Ühtlasi tutvustame avalikkusele keskkonnaotsuste tegemisel osalemise võimalusi veebijuhistega „Oska osaleda“, mida plaanime jätkuvalt täiendada, ning infopäevadega üle Eesti. Õigusteadlikkust nii kodanike kui ametnike seas aitavad tõsta ka keskkonnaseadustiku üldosa kommentaarid, mille avaldame veebruaris. Jätkame paremini läbikaalutud otsuste nimel ka ametnikele suunatud koolituste ja juhiste koostamisega.

Pakume õigusteenust
Selleks, et avalike huvide kaitsmine ei sõltuks vaid projektirahastusest, osutame ka 2014. a õigusteenust, mille tulud lähevad KÕKi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Varasemast suuremat tähelepanu pöörame seejuures kodanike ning kohalike omavalitsuste nõustamisele, ent jätkuvalt abistame heal meelel nii suuri kui väikeseid kodanikeühendusi.

Laieneme ja areneme

Suurte plaanide elluviimine eeldab ka KÕKi meeskonna täiendamist, seepärast plaanime korraldada konkursi uue juristi leidmiseks. Suvekuudel ootame kogemusi hankima ning KÕKi oma nõu ja jõuga toetama õigusteaduse tudengeid: kavas on pakkuda kahte praktikakohta. Lisaks vabaühenduste katuseorganisatsiooni EMSL tegemistes kaasa löömisele astusime 2014. a alguses Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liikmeks, et ka selles valdkonnas teiste ühendustega kogemusi jagada ning neilt õppida.

Hindame oma tegevuse tulemuslikkust

Oma tegevuste edukuse hindamiseks asume kord kvartalis hindama tegevuskava täitmist ja tegevuste mõju, esimese vahekokkuvõtte tulemusi jagame juba aprillis.