MaaomanikuleMõnikord tekivad Natura 2000 alade maaomanike ja looduskaitset elluviivate ametkondade vahel keerulised olukorrad, sest puudub ühine arusaam, mida regulatsioonid lubavad ja mida keelavad. Arusaamatused võivad tekkida näiteks seoses rändlindude tekitatud kahjustustega põllumaadele, suurkiskjate rünnetega kariloomadele, aga ka poollooduslike koosluste majandamise, metsanduse või ehitamisega.

Küsimused, mis on tekkinud seoses maakasutusega, oleme jaganud kolme suuremasse rühma: