Milliseid looduskaitselisi toetusi saab taotleda?

  • Loodushoiutoetus

Kaitseala, hoiuala või püsielupaiga hooldamiseks vajalike tööde jaoks saab taotleda toetust, kui tööd on määratud kaitse-eeskirjaga, kaitsekorralduskavaga ja liigi kaitse või elupaiga tegevuskavaga.

  • Poolloodusliku koosluse hooldamise ja taastamise toetus

Natura-alal asuva poolloodusliku koosluse hooldamiseks saab taotleda toetust. Samuti saab taotleda toetust poollooduslike koosluste taastamiseks kaitsekorralduskavade ja tegevuskavade alusel, poollooduslike koosluste hooldamiseks vajamineva taristu (nt teede, truupide, loomade varjualuste, karjaaedade) rekonstrueerimiseks, rajamiseks ja soetamiseks ning karja või töövahendite soetamiseks. Toetuste taotlemise kohta leiab infot ka Keskkonnaameti kodulehelt.

  • Natura 2000 erametsamaa toetus

Erametsamaa omanik saab taotleda toetust Natura looduskaitsealal asuval erametsamaal looduskaitseliste piirangute järgimise eest. Kui metsas leidub vääriselupaiku, saab erametsaomanik sõlmida riigiga nende kaitseks lepingu ning selle põhjal taotleda hüvitist.

  • Natura 2000 põllumajandusmaa toetus

Looduskaitseliste piirangute järgimise eest Natura looduskaitsealal asuval põllumajandusmaal saab samuti taotleda toetust.