Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

Eessõna

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaarid on esimene püüe selgitada selle seaduse lähtekohti ning võimalikke tõlgendusi. Kommentaaride näol ei ole tegemist mitte üksnes ühe seaduse sätete lahtiseletamisega. Tänu KeÜS põhimõttelisele tähendusele annavad need aimu Eesti keskkonnaõiguse üldisest taustast ning rakendamise printsiipidest.

Ehkki KeÜS on vastu võetud juba 2011. aastal, ning kommentaaride koostamisega alustamisel 2012. a augustis lootsime selle peatsele jõustamisele, ei ole seadus tänaseni jõustunud. Sestap käsitlevad ka kommentaarid veel jõustumata õigusnorme. Samuti ei ole, hoolimata varasematest prognoosidest, kommentaaride valmimise hetkeks jõustunud veel ükski keskkonnaseadustiku eriosa seadustest. Neil põhjustel lähtuvad kommentaarid KeÜS algtekstist ning kehtivatest eriseadustest tulenevatest sätetest, ehkki neid enne KeÜS jõustumist tõenäoliselt muudetakse.

Seetõttu saab käesolevaid kommentaare võtta eelkõige sissejuhatava juhisena KeÜS reeglistikus orienteerumiseks.  Samas on kindlasti tegu kõigile õiguse rakendajatele vajaliku abimaterjaliga tulevasteks muudatusteks ettevalmistamisel. Loodame, et seadus jõustub peatselt, mille järel on võimalik ka kommentaaride ajakohastamine. 

Autorite eriline tänu keskkonnaõiguse üldosa seaduse kommentaaride koostamise käimalükkamise ja esimese hoo andmise eest kuulub Evelin Lopmanile. Idee ja selge visioon kiskusid kaasa ja viisid selle teose valmimiseni. Mõtte praktilisel realiseerimisel oli oluline roll Kärt Vaarmaril ja ka ülejäänud Keskkonnaõiguse Keskuse meeskonnal. Teksti sisulise toimetamise eest seisid hea Kärt Vaarmari ja Evelin Lopman, käsikirja keelekasutust aitas parandada Helen Kirspuu. Finantsiliseks toeks panid oma õla alla Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keskkonnaõiguse Keskus. Kena e-keskkonna eest kuulub tänu Risto Lainestele OÜ-st Papilion Disain. Keskkonnaõiguse huviliste nimel täname kõiki abilisi ja ka autorite lähikondseid kannatlikkuse eest.

Autorid

Veebruar 2014