Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

Märksõnastik

Avalik huvi

 • arvestamine õiguse puhtale keskkonnale kaalumisel - § 23 lg 4
 • juurdepääsupiiranguga keskkonnateabe väljastamiseks - § 25 lg 3
 • kallasraja sulgemise tingimus - § 39 lg 1
 • keskkonnaloa andmisest keeldumise alus - § 52 lg 1 p 9
 • keskkonnaloa eelnõu väljapanekust loobumise võimalus - § 48 lg 2
 • keskkonnaloa kehtetuks tunnistamine - § 62 lg 2 p 2
 • keskkonnaloa muutmine avatud menetluseta - § 59 lg 5 p 1
 • keskkonnaloa taotluse lühema tähtaja jooksul menetlemiseks - § 49
 • keskkonnaohu möödumisest teatamiseks - § 25 lg 4
 • keskkonnaohu talumise tingimusena - § 10
 • keskkonnaorganisatsioonid kaitsjana - § 30
 • käitise asukohavaliku otsustamisel - § 18

Erahuvi

 • kaalumine keskkonnaloa andmisest keeldumisel - § 52 lg 1 p 9
 • kallasraja sulgemise tingimusena - § 39 lg 2
 • keskkonnaohu talumise tingimusena - § 10

Eriosa, vt Keskkonnaseadustiku eriosa

Ettevaatuspõhimõte - § 11

 • eristamine vältimispõhimõttest - § 10
 • keskkonnarisk - § 4, § 5
 • kõrgetasemelise keskkonnakaitse printsiibi rakendamisel - § 8
 • käitaja kohustused - § 16
 • lõimimisprintsiibi rakendamisel - § 9
 • õigus puhtale keskkonnale, mõjutatud keskkonna või loodusvara mõiste - § 23 lg 3

Heaolu - § 23 komm p 2.1-2.2

Heide, heite piirväärtus - § 7

 • lubatud heitkoguste määramine keskkonnaloas - § 54

Hoolsuskohustus - § 14

Igaüheõigused - 4. ptk 2. jao sissejuhatus

 • kallasrada - § 38-39
 • veekogu avalik kasutamine - § 37
 • võõral maatükil viibimine, tee ja raja kasutamine, lõkke tegemine ja telkimine, marjade jm saaduste korjamine - §§ 32-36

Integreerimispõhimõte – vt Lõimimispõhimõte

Juurdepääs õigusemõistmisele – vt Keskkonnaalane kaebeõigus

Kaasamine – vt Õigus osaleda keskkonnaotsuste tegemises

Kaebeõigus, vt Keskkonnaalane kaebeõigus

Kallasrada - § 38

Keskkond

’Keskkonna kasutaja maksab’ põhimõte - § 12

 • riigilõivu tasumise kohustus keskkonnaloa taotlemisel - § 42 komm p 4

Keskkonna kõrgetasemelise kaitse põhimõte - § 8

Keskkonnaalane kaebeõigus - § 30

 • õigus tervise ja heaoluvajadustele vastavale keskkonnale - § 23
 • valitsusväliste organisatsioonide kaebeõigus - § 30 lg 2, § 30

Keskkonnaalased õigused – 4. ptk

 • materiaalõigus vt õigus puhtale keskkonnale
 • menetluslikud õigused – vt õigus keskkonnateabele, õigus osaleda keskkonnaotsuste tegemises, keskkonnaalane kaebeõigus
 • õigus kasutada võõrast maatükki ja veekogu – vt Igaüheõigused

Keskkonnahäiring - § 3 lg 1

 • igaühe hoolsuskohustus keskkonnahäiringute vähendamiseks - § 14
 • keskkonnarisk - § 4
 • keskkonnaoht - § 5
 • kohustus vältida keskkonnahäiringuid võõral maatükil viibimisel ja veekogu avalikul kasutamisel ning kallasraja kasutamisel- § 32 lg 3, § 37 komm p 4, § 38
 • käitisest lähtuvad keskkonnahäiringud – vt Käitaja, Käitise asukohavalik
 • mõju kultuuripärandile - § 1 komm p 2
 • oluline keskkonnahäiring - § 3 lg 2, vt ka Oluline keskkonnahäiring
 • vähendamine keskkonnaalase regulatsiooni eesmärgina - § 1 komm p 2
 • vältimispõhimõte, olulise keskkonnahäiringu talumise tingimused - § 10

Keskkonnakahju

 • olulise keskonnahäiringu tekkimise eeldus, § 3 lg 2

Keskkonnakaitse põhikohustused

 • igaühe hoolsuskohustus - § 14
 • igaühe kohustus olla teavitatud tegevuse tagajärgedest - § 15

Keskkonnakaitseluba  - § 40 lg 1

Keskkonnakompleksluba - § 40 lg 3

Keskkonna kvaliteedi piirväärtus - § 7 lg 3

Keskkonna kõrgetasemelise ja tervikliku kaitstuse põhimõte - § 8

Keskkonnaluba - § 40 lg 1, § 41

 • andmise menetlus ja tingimused – 5. ptk
 • Käitaja kohustus kasutada toorainet, loodusvarasid ja energiat säästlikult, rakendamine keskkonnalubade kaudu - § 17 komm p 6
 • käitise asukohavaliku nõudega arvestamine loa andmisel - § 18 komm p 8
 • loodusvara kasutamise õiguse reguleerimine keskkonnalubadega - § 13 komm p 10
 • saastamise kontrollimine keskkonnaloaga - § 7 komm p 4.3

Keskkonnamõju

Keskkonnamõju hindamine  

Keskkonnaoht - § 5

 • saastamine kui keskkonnaohu põhjustamine - § 7 lg 4
 • vältimispõhimõte, talumiskohustus – vt Vältimispõhimõte

Keskkonnaorganisatsioon – vt Valitsusväline keskkonnaorganisatsioon

Keskkonnarisk - § 4

 • saastamine kui keskkonnariski põhjustamine - § 7 lg 4
 • vähendamise põhimõte – vt Ettevaatuspõhimõte

Keskkonnaseadustiku eriosa – Sissejuhatus

Keskkonnatasud

 • ’keskkonna kasutaja maksab’ põhimõte - § 12

Keskkonnateave – vt Õigus keskkonnateabele

Keskkonnavastutus

Keskkonnaõiguse põhimõtted, vt:

 • Keskkonna kõrgetasemelise ja tervikliku kaitstuse põhimõte
 • Lõimimispõhimõte
 • Vältimispõhimõte
 • Ettevaatuspõhimõte
 • ’Keskkonna kasutaja maksab’ põhimõte
 • Loodusvarade säästliku kasutamise põhimõte

Kohalik omavalitsus

Kultuuripärand

Käitaja - § 6 lg 2, § 6 komm p-d 10-14

Käitis - § 6 lg 1, § 6 komm p-d 4-9

 • heite väljutamine käitisest, seos saastamise mõistega - § 7, § 7 komm p 1.4, 4.3
 • asukohavalik - § 18
 • erinevate käitiste tegevuste loataotluste ühine läbivaatamine - § 50
 • keskkonnakaitsealane väljaõpe - § 19
 • keskkonnakaitse nõuded tegevuse lõpetamisel - § 21
 • teatamiskohustus käitisest väljuvast olulisest keskkonnahäiringust - § 20

Loodusvarade säästliku kasutamise põhimõte - § 13

Lõimimispõhimõte - § 9

 • KeÜS eesmärkidega arvestamise alusena - § 1 komm p 1
 • keskkonnamõjuga arvestamine otsuste tegemisel, seosed ettevaatuspõhimõttega - § 11 komm p 3, 15

Mõistlikkuse põhimõte 

Natura 2000 võrgustiku ala

 • ettevaatuspõhimõtte kohaldamine tegevuste keelamisel - § 11 komm p 11
 • keskkonnahäiringu lubatavus - § 4 komm p 2
 • keskkonnaohu mõiste kohaldamise tõenäosuse künnis - § 5 komm p 3
 • olulise keskkonnahäiringu tekkimise eeldus ala mõjutamisel - § 3 lg 2 p 5, § 3 komm p 10.4, 11
 • saastamise mõiste kohaldamine Natura alale avalduva mõju puhul - § 7 komm p 5.2
 • vältimispõhimõtte ja olulise keskkonnahäiringu talumise künnis - § 10 komm p 4
 • võrgustiku alale avalduva mõju hindamine – vt Natura hindamine

Natura hindamine

Oluline keskkonnahäiring - § 3 lg 2

Oluline keskkonnamõju, vt Keskkonnamõju

Osalemisõigus, vt Õigus osaleda keskkonnaotsuste tegemises

Planeeringud

Puutumus

Saastamine - § 7 lg 4 

Saastus  - § 7 lg 5, 1. ptk 2. jao sissejuhatus p 2

Saastaja maksab põhimõte – vt ’Keskkonna kasutaja maksab’ põhimõte

Säästva arengu põhimõte

 • kajastumine KeÜS eesmärgis - § 1 komm p 3
 • vt ka Lõimimispõhimõte

Valitsusväline keskkonnaorganisatsioon - § 31

Veekogu avalik kasutamine - vt Igaüheõigused

Võõra maatüki ja veekogu kasutamine - vt Igaüheõigused

Vältimispõhimõte - § 10, 2. ptk 1. jao sissejuhatus

Õigus keskkonnateabele

 • haldusorgani kohustus keskkonnateabe avalikustamiseks oma veebilehel - § 27
 • haldusorgani kohustus keskkonnateabe kogumiseks, säilitamiseks ja avalikustamiseks - § 26
 • keskkonnateave - § 24 lg 2
 • õigus küsida keskkonnateavet - § 24
 • õigus saada keskkonnateavet keskkonnaohu ilmnemisel - § 25

Õigus osaleda keskkonnaotsuste tegemises

 • igaühe õigus osaleda olulise keskkonnamõjuga otsuste tegemises, üldsuse kaasamise ja teavitamise nõuded - § 28
 • õigus osaleda õiguse üldaktide väljatöötamisel, kaasamisnõuded - § 29

Õigus puhtale keskkonnale – vt Õigus tervise- ja heaoluvajadustele vastavale keskkonnale

Õigus tervise- ja heaoluvajadustele vastavale keskkonnale

Ülekaalukas huvi