Planeeringute keskkonnamõjude strateegiline hindamine

<Sisukord
KSH etapid>


Mis on keskkonnamõju strateegiline hindamine?

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on planeeringu koostamise menetluse üks osa (planeeringute kohta vt infot siit). KSH annab teavet selle kohta, millised mõjud võivad kaasneda planeeringu alusel kindlaks määratava maakasutusega. 

KSH käigus kogub ekspert infot planeeringuala keskkonnaseisundi kohta ja hindab,  kuidas kavandatav maakasutus võib elukeskkonnale mõjuda. Nt kuidas muutuksid transpordivood, kuidas väheneks või suureneks müra ja õhusaaste, kas säiliks piisavalt rohealasid, kuidas võiks planeering mõjutada teenuste kättesaadavust ja majanduse arengut jmt). 

KSH eesmärk on selgitada välja tasakaalustatud ja säästvat arengut toetav planeeringulahendus, mis arvestaks erinevate huvidega.

Kuidas KSHd teostatakse?

Planeeringu KSH on osa planeerimismenetlusest ning peaks ideaalis käima käsikäes planeeringulahenduse väljatöötamisega – erinevaid alternatiivseid lahendusi välja töötades tuleks juba jooksvalt hinnata ka seda, millist keskkonnamõju nad võivad avaldada, ja selle alusel alternatiive muuta või nende vahel valikuid teha.

Kuidas KSH menetlus planeerimismenetlusega seotud on, vt skeemilt.

NB! Skeemil saad erinevate etappide peal klikkides lisaselgitusi, mida konkreetses etapis otsustatakse ja mida sina saad selles etapis ette võtta.

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud KSH menetluse kohta leiad selgitused siit!

.

NB! Praktikas võidakse planeeringu väljapanek ja arutelu korraldada samal ajal nagu KSH aruande väljapanek ja arutelu (sellist lähenemist pooldab Keskkonnaamet, kes valvab KSH menetluse nõuetekohasuse üle).


KSH menetluses osalevad järgmised osapooled:


Kui Sul tekib keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluses osalemisel täiendavaid küsimusi, võid nendega pöörduda Keskkonnaõiguse Keskuse poole: e-post: k6k@k6k.ee, tel: 742 4524


<Sisukord
KSH etapid>