KSH programmi koostamine ja avalikustamine

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mis on KSH programm?

KSH programm on dokument, millega pannakse paika planeeringu mõjude hindamise edasine plaan: mida, millises ulatuses ja kui detailselt hindamisel käsitletakse.  

Programmi koostamises osalemine on oluline, kuna programmis pannakse muuhulgas paika:

-          Kas KSH käigus viiakse läbi uusi keskkonnauuringuid või võib ekspert lähtuda üksnes olemasolevatest materjalidest;

-          Milliseid alternatiivseid lahendusi kaalutakse (nt kui suured saavad olema ehitusmahud, millistele trassidele kavandatakse teid vmt – sõltuvalt kavandatavast objektist või maakasutusest).

Ühtlasi määratakse isikud ja asutused, keda planeering tõenäoliselt võib mõjutada või huvitada, ning pannakse üldjoontes paika KSH edasine ajakava (sh KSH aruande avaliku väljapaneku toimumise aeg).

KSH programmi koostab KSH ekspert koostöös planeeringut koostava asutuse planeerimisspetsialistiga. Konkreetsed nõuded KSH programmile (mida programm peab sisaldama) tulenevad seadusest (KeHJS § 36 lõikest 2.)

Vaata ka NÄIDET: selline näeb välja tüüpiline KSH programm.

KSH programmi koostamisel on väga oluline osaleda, kuna hilisemas etapis ei pruugi enam olla võimalik mõne aspekti kohta seisukohti esitada (nt mis mõjusid peaks hindama, milliseid alternatiivseid lahendusi peaks kaaluma, milliseid keskkonnauuringuid peaks läbi viima).

Kuidas saab KSH programmi koostamises osaleda?

Kõik soovijad saavad KSH programmiga tutvuda ning sellele seisukohti esitada.

See toimub järgmisel viisil:


Mida saan selles etapis ette võtta? 

Avalik väljapanek:

Avalik arutelu:

Mis minu seisukohtadest edasi saab? 

Kust saan infot?


NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud KSH menetluse kohta leiad selgitused siit!

<Eelmine etappJärgmine etapp>