KAEVANDAMISKOGUKONDADE
KOOSTÖÖ

Kuidas oma õigusi kaitsta?

Juhul, kui teie ettepanekud või vastuväited jäid planeeringu kehtestamisel või keskkonnaloa andmiselpõhjendamatult arvestamata või riivab otsus muul põhjusel teie õigusi, on otsust võimalik vaidlustada nii kohtus kui kohtuväliselt.

Kohtuväliselt on planeeringuid ja keskkonnalube üldjuhul võimalik vaidlustada vaide esitamisega haldusmenetluse seaduse alusel.Vaie esitatakse keskkonnaasjades samale haldusorganile, kes on otsuse teinud, st kohaliku omavalitsuse volikogule või valitsusele, Keskkonnaametile. Vaide esitamise tähtaeg on 30 päeva, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama. Vaide saanud asutus peab vaide läbi vaatama 10 päeva jooksul, vajadusel on võimalik tähtaega pikendada 40 päevani.

Lisaks on võimalik esitada halduskaebus kohtusse vastavalt halduskohtumenetluse seadustikule. Kaebuse esitamise üldine tähtaeg on 30 päeva haldusakti teatavakstegemisest arvates. Lisaks haldusaktile saab halduskohtus vaidlustada ka vaideotsust.

Täpsemaid juhiseid kohtule kaebuse esitamise kohta saate vaadata Justiitsministeeriumi kodulehelt ning portaalist juristaitab.ee.

Igal juhul soovitame enne vaide või kaebuse esitamist konsulteerida kasvõi lühidalt juristiga. Õigusabiteenust pakuvad ka KÕKi juristid, kellega võid julgelt ühendust võtta.
Kaevandamiskogukondade koostööd "Maavarade kaevandamisest mõjutatud kogukondade koostööplatvormi loomine" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.