KAEVANDAMISKOGUKONDADE
KOOSTÖÖ

Kuidas otsustes osaleda?

Keskkonda mõjutava tegevuse jaoks (nt uute elamualade, teede, tehaste või kaevanduste rajamiseks) on eelnevalt vaja kehtestada planeeringud ja/või anda keskkonnaload. Nii planeeringute kui keskkonnalubade menetluses on igaühel õigus kaasa rääkida.

Planeerimismenetlus

Planeerimismenetluses saab igaüks planeeringuga tutvuda ning esitada sellele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.

Viimane võimalus kirjalikke seisukohti esitada on planeerimisseaduse kohaselt planeeringu avaliku väljapaneku ajal. Väljapanekust teavitatakse hiljemalt 1 nädal ette kohalikus või maakondlikus ajalehes ja pannakse välja kirjalik teade nt kaupluses, raamatukogus, koolis, bussipeatuses või muus sellises kohas. Kirjalike vastuväidete ja ettepanekute esitamise korral järgneb avalikule väljapanekule planeeringu avalik arutelukoosolek.

Juhul, kui planeeringule viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), on ka selles menetluses võimalik dokumentidega tutvuda ning nende osas oma arvamust avaldada.

Lähemat infot planeeringute menetlusest ja nendes osalemisest saad osalusjuhistest „Oska osaleda“. Seal on nõuanded ka KSH menetluses osalemiseks.

Keskkonnalubade menetlus

Keskkonnalubade menetluses saab igaüks samuti esitada ettepanekuid ja vastuväiteid avaliku väljapaneku ajal, mis üldjuhul kestab 2 nädalat. Lubade taotluste ning avalike väljapanekute aegade kohta avaldatakse teated Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/). Täpsemat nõu keskkonnalubade menetluses osalemise kohta saab osalusjuhisest „Oska osaleda“.

Juhul, kui keskkonnaluba taotletakse olulise keskkonnamõjuga tegevuse jaoks, saab igaüks oma seisukohti väljendada ka keskkonnamõju hindamise (KMH) menetluses, avalike väljapanekute ja arutelude käigus. Ka selle kohta saate lähemalt lugeda osalusjuhiste „Oska osaleda“ vastavast peatükist.


Kaevandamiskogukondade koostööd "Maavarade kaevandamisest mõjutatud kogukondade koostööplatvormi loomine" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.