Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

§ 34. Marjade, seente, pähklite, mahalangenud okste ja muude sarnaste loodussaaduste korjamine võõral maatükil

  1. Võõral maatükil võib korjata looduses vabalt kasvavaid marju, seeni, pähkleid, mahalangenud oksi ja muid sarnaseid loodussaadusi, kui omanik ei ole määranud teisiti.

1. Kui maaomanik ei ole piiranud maatükil viibimist, võib eeldada ka maaomaniku luba looduses vabalt kasvavate marjade, seente ja pähklite, mahalangenud puuokste ja muude taastuvate loodussaaduste korjamiseks. Samasisuline luba tuleneb ka MS § 35 lg 1 p-st 1. KeÜS rakendamise seadusega, mis jõustus 1. augustil 2014, tunnistati kehtetuks varem võõra metsa kasutamist reguleerinud AÕS § 167.

2. KeÜS § 34 regulatsioon ei laiene kultuurtaimedele: näiteks ei tohi korjata marju-puuvilju istandustest või inimtühjana seisva talu hoovist ning herneid-kartuleid põllu pealt. Kasvavatelt puudelt oksi murda, nt saunavihtade tegemiseks või jõulukaunistusteks, puukoort koorida või vaiku koguda omaniku loata ei tohi, kuna selline tegevus võib puude kahjustamise tõttu rikkuda omaniku huve (vt ka KeÜS § 32 lg 4 kommentaari). Ka lõkkematerjali tarbeks kuivanud puude langetamiseks tuleb maaomanikult eraldi luba küsida. Samas on aga lubatud mahalangenud okste korjamine. Lisaks sättes loetletud loodussaadustele võib nimetada veel näiteks dekoratiivtaimi (nt aasa- või metsalilled) või ravimtaimi. Säte ei reguleeri aga kivide korjamist, kuna tegemist ei ole „muu sarnase loodussaadusega” (looduses kasvava ja taastuva ressursiga).

3. KeÜS § 34 lugemisel tuleb silmas pidada kogu KeÜS §-s 32 sätestatud võõral maal viibimise üldregulatsiooni. Eelkõige väärib aga rõhutamist maaomaniku huvide ja omandi kahjustamise keeld ning kohustus vältida keskkonnahäiringuid. Igaüheõiguse regulatsiooniga on seetõttu silmas peetud eelkõige isiklikuks otstarbeks ja seega piiratud ulatuses loodussaaduste kogumist. Süstemaatiline ja organiseeritud suure koguse marjade või muude loodussaaduste korje ärilisel otstarbel kahjustab seevastu eelduslikult omandit või maaomaniku huve ega ole seega KeÜS § 32 lg 4 kohaselt lubatud. Loodussaaduste korjamisel tuleb austada maaomaniku kodurahu ja hoiduda eluhoonetest piisavalt kaugele. Järgida tuleb ka muudes õigusaktides, näiteks LKS-s sätestatud piiranguid kaitsealuste liikide osas (vt ka KeÜS § 32 lg 3 kommentaari).

Loodussaaduste korjamise õigus kehtib ka tiheasustusalal, näiteks parkides või muudel suurtel piiramata ja tähistamata kinnistutel, kus loodussaaduste korjamine on võimalik ilma maaomaniku huve rikkumata ja kodurahu häirimata.

4. Hoolimata võõrastel oma maatükil viibimise lubamisest võib maaomanik neil kõigi või konkreetsete loodussaaduste kogumise keelata kas vastavasisulise tähise abil või maal viibijatega vahetult suheldes. Ka võib omanik seada saaduste kogumisele piiranguid või tingimusi. Kui maaomanikule tekib loodussaaduste kogumise keelu rikkumise tõttu kahju, on tal võimalik nõuda rikkujalt hüvitist.

5. MS § 35 lg-st 1 tulenevalt ei ole avalik-õiguslikul isikul lubatud keelata oma metsakinnistutelt loodussaaduste korjamist. Loodussaaduste korjamise eest võib avalik-õiguslikust isikust metsaomanik nõuda tasu ainult juhul, kui ta on teinud saagikuse suurendamiseks kulutusi (MS § 35 lg 2).