Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

§ 36. Võõral maatükil lõkke tegemise keeld

  1. (1) Võõral maatükil võib lõket teha üksnes omaniku loal.
  2. (2) Omaniku luba eeldatakse olevat omaniku poolt lõkke tegemiseks ettevalmistatud ja tähistatud kohas.

1. KeÜS §-s 36 on sätestatud võõral maal lõkke tegemise keeld. Sätte pealkiri on erinevalt muude võõra maatüki kasutamise sätete pealkirjadest sõnastatud keeluna. Seda põhjusel, et lõkke tegemisele ei laiene KeÜS § 32 lg-st 2 tulenev omaniku loa olemasolu eeldamise võimalus. Võõral maatükil võib lõket teha üksnes omaniku selge loa alusel. Rangem regulatsioon on põhjendatud, kuna lõkke tegemisega, eriti selleks ettevalmistamata kohas, kaasneb maaomaniku jaoks olulise kahju tekkimise oht.

1.1. KeÜS § 36 ei reguleeri erinevate kaasaskantavate grillseadmete ja priimuste kasutamist võõral maaüksusel. Tegemist võib küll olla tuleohu seisukohalt lõkke tegemisele võrdlemisi lähedase tegevusega, kuid lahtine lõkketuli on reeglina siiski suurem ohutegur. Lisaks jäävad lõkke tegemise puhul loodusesse põlemisjäljed, mis võib omakorda maaomanikku ja teisi looduses viibijaid häirida. Seega tuleb priimuste ja grillseadmete kasutamise lubatavuse üle otsustamisel lähtuda KeÜS § 32 üldregulatsioonist. Seadmeid võib kasutada ja maaomaniku luba eeldada üksnes juhul, kui seadmetest ei lähtu ülemääraseid keskkonnahäiringuid ja lubamatut ohtu maaomaniku varale. Muu hulgas on keelatud grillseadmete kasutamisest tekkivate jäätmete loodusesse jätmine. Grillseadmete kasutamisel tuleb lisaks järgida TuOS nõudeid.

2. KeÜS § 36 lg 2 kohaselt eeldatakse lõkke tegemise luba vaid juhul, kui maaomanik on koha lõkke tegemiseks ette valmistanud ja vastavalt tähistanud. Oluline on mõlema tingimuse täidetus. Üksnes asjaolust, et omanik on enese tarbeks lõkkeplatsi ette valmistanud või et varem on samas kohas tuld tehtud, ei piisa. Vajalik on selge tähis selle kohta, et ta lubab ka maaüksust külastavatel võõrastel samas kohas tuld teha.

2.1. Lõkke tegemisele esitatavad tingimused tulenevad TuOS-st ning selle alusel kehtestatud siseministri määrusest. Lõkkekoht tuleb teha mittepõlevale alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele. Lõkkekoha ümbrus peab olema puhastatud selliselt, et tule levik oleks takistatud. Vajadusel tuleb lõkkekoht kivide või pinnasevalliga piirata. Lõkkekoht peab asuma ohutus kauguses hoonetest ja põlevmaterjali hoiukohast ning kohas, kus tule tegemisega ei kaasne tuleohtu metsale, muule taimestikule ega turbapinnasele.

2.2. Lõkke tegijal tuleb tagada tule üle pidev järelevalve. Jälgida tuleb ka tuule suunda ja tugevust. Tugeva tuule korral ei tohi tuld teha kohas, kus on oht sädemete langemiseks süttivale materjalile. Lõkke tegija kohustuseks on tagada lõkkekohas sobiva tulekustutusvahendi olemasolu. Pärast lõkke tegemist tuleb lasta põlemisjäägid täielikult ära põleda, summutada või kustutada need veega.